Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် လၢႆတီႈ

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႈလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် လၢႆလၢႆတီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ- လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် - လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပုၼ်း...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထႅင်ႈ တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇဝႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ၸဝ်ႈတေယေႃးမုၼ် မႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈလွႆ ယူၼ်း...

ၸၢဝ်းလီႇသူႇ 70 ပၢႆ မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလီႇသူႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး တွၼ်ႈၶူဝ်းၾၢၵ်ႇ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းပီမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးမီး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႆႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တပ်ႉၸၵၶ 17 လႄႈ...

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွႆးၾိင်ႈထုင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ။ ပွႆးၼႆႉတေပဵၼ်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 တေႃႇထိုင် 5/2/2023 ၊ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယၢင်း တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ၵႂၢႆးတေႃး ယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ...

“ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်” ပၢင်ၵႂၢႆးတေႃး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တီႈလဵဝ်

ပေႃးတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ “ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း” ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တေပွင်ႇၸႂ်/ ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်း ၵွင်၊ မိူင်းယၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉမႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵၼ်။ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပွႆးၵႂၢႆးတေႃးဝႃႇ - ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်ဢိူဝ်ႈၼႆ ၸင်ႇတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ...

တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 တီႈတိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပူတ်းပၢင်တြႃး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ပီၼႆႉပူတ်းပၢင်တြႃးၸဝ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

သင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႄႈမွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႇလူႇ တၢၼ်း။ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃး ၼူၼ်း ဢႃးထိတ်ႉထထမ်းမူဝ်း လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈဢၼ်ဝႆႉပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ မႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တီႈဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၽႃးႁၢမ်ႉ...

တႆး – ထႆး လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ၸၢဝ်းတႆး - ထႆး (ယူၼ်း) တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိုၼ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး - ထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4-5/3/2023 ၸိုင် ၸုမ်းလၢႆးတႆး ႁူႉၵႅမ်တူဝ်တင်း ၸၢဝ်းထႆး (ယူၼ်း) သေ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ...

ၶွမ်ႊမတီႊတိုၵ်းသူၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆ ႁၢဝ်းၼၵႃး လွႆၼမ်ႉႁူးၸၵ်ႈတေႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉ

တႃႇႁၵ်ႉသႃ လွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးမႃးယႃႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆ လႄႈ ႁၢဝ်းၼၵႃး 2 တူဝ် တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ။ လွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႇတေႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ။ ယူႇတီႈ...

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈတႆး ၸၢင်ႈႁၢႆဝႆး သင်ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “လီပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ယဝ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်း” ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်၊ မီးငိုၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈ ၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတင်းသွင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ၸၢႆးမူး မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ တႅမ်ႈႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဝႆႉဝႃႈ “ၼမ်ႉၼႂ်းလွၵ်းၼႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇထႆး – တႆး ၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈမိူင်းၽူင်း ယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သူႇၸႂ်းလုၵ်ႈၼွင်းတပႄးပွင်ႈပၢႆလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ၼႂ်းၵဵင်းႁၢႆး - ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ႁၵ်ႉသႃ ၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းငိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် ႁၵ်ႉသႃ ပႅင်းၵိုမ်း ၵွင်းမူးၸႂ်မိူင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်တေၵူၼ်ႇၵွႆ တီႈလွႆၸၢင်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ်ႉၵွင်းလွႆ ဢၼ်ပဵၼ်ထၢၼ်ၵွင်းမူး ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵုမ်းၵမ်ႉလွႆ ၵွင်းမူးၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:23 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ မဵတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း (မႄႈ ဢၢႆး - မိူင်းၾၢင် - ၶျႆးပရၵၢၼ်း)...

ပီႈၼွင်ႉတႆး – ထႆး ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉထႆး - တႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆးလႄႈ ၶျႆးပၵၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီၼႆႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈၽရႃႉ ထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸၢဝ်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၼ်းဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6-9/1/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း