Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး လူႉသဵင်ႈ

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈသီတြေႃးလႄႈ ၶူးပူင်သွၼ်တွႆႇတိုင်ႈ ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေး မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်း ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ဢႃယု 74 ပီ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ...

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇ (ၸႆးတႃ) ၸႃႇတႃႇၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်းႁတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ(တေႃႇဢႃယု)ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽရႃႉၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၽရႃႉၶူးၸၼ်ထရင်းသီ) ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ...

သၢဝ်တႆးဢၼ်ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar 2023 လႆႈႁပ်ႉသူးထိၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈထုင်းတႆး

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပီ 2023 ၼႆႉ  ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 10 သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း တူဝ်တႅၼ်းၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်သၢင်ႈထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လုၵ်ႈသၢဝ်တႆး လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တူဝ်တႅၼ်း  ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်တႃႇယူတ်းယႃၸႂ်

“မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမေႃယူႇၵိၼ် မီးသိလ်မီးထမ်းမီးတြႃး ၶၢဝ်း ယၢမ်းမီးၵႃႈၶၼ် ယႃႇပေယူႇၸလိူဝ်ႈၸလႃႈပႅတ်ႈလွၵ်ႇလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈၵၢၼ်လီၵၢၼ်မႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵု သူလ်ပႃႇရမီႇၵၼ် လၼ်းၵၼ်းတၼ်းၸဝ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်မိူၵ်ႈတုၸလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီသေၵမ်း”- ။ “ပိူင်လူင်မႃး လူဝ်ႇထိင်းၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈလီလီ ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၸႂ်ႁဝ်းလီ ၸႂ်ႁဝ်းမႅတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။...

ၵၢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်လႄႈလွင်ႈ “ပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်”

ပိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ တေမီးၼႃႈမီးတႃလႄႈမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်း။ ပေႃးမီးပိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆ။ ယိင်ႈႁူႉပိုၼ်းလႄႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ယိင်ႈႁူႉၸၵ်းဝႆႉၼၵ်း ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈထုင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။ ၶိူဝ်းလႂ်ႁူႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ၵေႃႈၶိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼမ်။ မီးၵူၼ်းႁူႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ် ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ် ၵႆႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးတူၺ်းပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ပိုၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947...

ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း TNLA  ထႆလိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် 40 ပၢႆ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႈၸုမ်း PSLF/TNLA ထႆလိၼ် ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸွမ်းတြႃးပၼ် ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း SPB  ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်း ဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈပီ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ“ယူႇမိူင်းလႂ် ဢဝ်မႆႉမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းတွၵ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉမႃးပၵ်း” ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ယၢၼ်ၵႆႁိူၼ်းယေးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆးပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ဢၼ်လီႁၵ်ႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ပေႃးတေလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ပႃးလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး...

ဝႃႇ – သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ (လႄႈ) ဝႃႇ – ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ

ၼႂ်းၽိုၼ်ထမ်းဝိၼီး ၵွင်ထမ်းၶုတ်ႉတၵ ၼိၵၢႆလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ - “ၸဝ်ႈၸၢင်းၸၢႆးတင်းၸဝ်ႈၸၢင်းယိင်း တေလႆႈသေႃႉ ၾူၼ်ဝႆႉယူႇ ဢွင်ႈတီႈလဵဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ် 3 လိူၼ် ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမိူင်းၸမ်းပူး (ဢိၼ်ႊတိယိူဝ်ႊ) မီးဝႆႉ”- ၼႆယူႇ။ ၶၢဝ်းၾူၼ် 3 လိူၼ် ၼၼ်ႉ တတ်းဝႆႉဝႃႈတင်ႈဢဝ်လိူၼ် 8 မူၼ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ် 11 မူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး။ ၶမ်းၸဝ်ႈပုတ်ႉထၵေႃးတမႁဝ်းၵေႃႈ...

တႆးလိုဝ်ႉ

တႆးလိုဝ်ႉ ယူႇထိၼ်ႇထၢၼ်ၶဵတ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႂ်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ မီး ၾၢင်ႁၢင်ႈလီငၢမ်း မီးၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မီးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး မီးၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ပဵၼ်လၵ်း ႁူမ်ႈတင်းၾိင်ႈယူႇၵိၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈယင်းမီးၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်လီငၢမ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၶိူဝ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်ႉသၢႆၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးသၢႆၼိုင်ႈ။ တႆးလိုဝ်ႉတင်ႈထိၼ်ႇထၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း မီးမိူင်းၸဵင်းႁုင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႂ်း သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸႄႈတွၼ်ႈယႂုၼ်ၼၢၼ် ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ၶွင်တႆးလိုဝ်ႉလႄႈမီးပိုၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်မႃးတင်းၶႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၼၢၼ်းလၢႆပၢၵ်ႇပီပူၼ်ႉမႃး မီးၵုမ်ႇတႆးလိုဝ်ႉမၢင်သူၼ်ႇ လႆႈယူၵ်ႉယၢႆႈၶၢႆႉထိၼ်ႇ လူင်းမႃးၾၢႆႇၼိူဝ်...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇမႃးဝႆႈ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ ငိုၼ်းလူႇလႆႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ 1,300,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တေဢဝ်ၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ၽွၵ်ႈတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:10 မူင်းထိုင် 6:47...

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ  

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ တေထိုင် ၼႆႉ ၾၢင်ႉထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၵႂႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၸိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႇ တႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸၢဝ်းထႆး၊...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး (တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး) ယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း...

ပီၼႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်း (မျႃႉသပိတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၽိတ်ႈ (ဝၼ်းတုမ်းသိလ်) လိူၼ်ႁူၵ်း မူၼ်းၸိုင် တေဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ (မျႃႉသပိတ်ႈ) ၵူႈပီလႄႈ ပီၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/6/2023 ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း) လႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် မႅတ်ႇတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်း လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ။ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇ မႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸဝ်းယူၼ်းလႄႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ၊ လိူၵ်ႈလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း (ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။ လုၵ်ႈၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢႆ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလႆႈ 4 ပီယဝ်ႉသေ လိုဝ်ႈယင်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း