Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်သ လူႉလွၼ်ႇ တဵမ် 4 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်သ တီႈၵျွင်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၶုၵ်းထူပ်းၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇ...

ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇ သူႇၸႂ်း ထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ  ပွင်ႈပၢႆ ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃး၊ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ၊ တႆႈတဵၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။   ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ပီႈၼွင့်တႆးၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈဝတ့်ၵူႇတဝ်ႈ

ပဵၼ်ပိုၼ့်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးႁၵ့်သႃ သႃသၼႃလႄႈ တီႈၵိူဝ်းၵမ်ထိုဝ်ယမ် သိလ် ထမ်း  ၵႂၢမ်းသွၼ်ပုတ့်ထၸဝ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ဝတ့်ၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈၶူးမိူင်း ၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇၾၢႆႇၽၵ်းတူၸၢင့်ၽိူၵ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းႁႅင် မိူင်းၾၢင် တေႃႇသုတ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး - တိတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး ပွတ်းတၢင်းပူင်ႇပႃႇၶႅမ် မိူင်းႁၢင် မိူင်းတူၼ်။ ဝတ့်ၵူႇတဝ်ႈမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈႁဵၵ့်ၶၢၼ်ၼၢမ်းဝႃႈ ဝတ့်သေရုဝၼႃႊရၢမ်ႊ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈဝွၵ်ႇထိုင်ပီသၢင်ႈမႃးၼႂ်းပီလႂ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မီးပိုၼ်း (ဝွၵ်ႇလဝ်ႈၶၢၼ်) ၵၼ်မႃးဝႃႈ...

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႅတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇ သႃတိုဝ်းၵမ် သိၼ်ထမ်း ယူႇတီႈမိူင်းၽူင်း/ဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၼၼ်ႉ မႅတ်ႉတႃႇတြႃးထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ႁဵၼ်းဢဝ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလူင် ယႃႇပၼ်ႁၢႆလၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈ သီၻွၼ်ႊ ႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေၸတ်း ပၢင်လူႇၾႆးတဵၼ်းဝင်ႇၵပႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း7

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၸတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၾႆးတဵၼ်းဝင်ႇၵပႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸေးတၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း7။ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း သင်ၶလႄႈတၵႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇ ၾႆးတဵၼ်း ဝင်ႇၵပႃႇ တီႈဝတ်ႉၸိၵ်ႉတသုၶ  ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇပွၵ်ႉမႂ်ႇ (စျေးတန်းကွက်သစ်)  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-” ပွႆးၼႆႉႁဵတ်းၵူႈပီဢေႃႈ ပေႃးၶူဝ်ႊဝိတ်ႊဢမ်ႇမႃးၵဝ်းတႄႉ ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵူၼ်ႇပင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း 8:00 မူင်း ၾူၼ်လူင် တူၵ်းမႃးႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၾူၼ် လေႃႈ လႆၶဝ်ႈၸွမ်းတိၼ်ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝၢင်းဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လွင်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး  

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလိ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တႃႇၼူဝ်း ၸၢၵ်ႇ တၢင်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 4,000 – 5,000 ပျႃး...

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်လၢႆသူႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပဵၼ်ၽြႃးၵေႃႇမိူင်း၊ ၽြႃးၼ ၵႃးမုင်း၊ ၽြႃးမႆႉၺွင်ႇၽေႃးထီႉလႄႈ ၼၢႆးၾၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ၼၼ်ႉမႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်း ႁၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး တီႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း...

ၸဝ်ႈသြႃႇလၢႆး  ၵေႃပွင်ၵၢၼ်သင်ႇၶႃႇၸႄႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇၽတ်ႉတၼ်တ ဝၸီရၺႃၼ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်သင်ႇၶႃႇ ၸႄႈမိူင်း တႆး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း  ၽွင်း ဢႃယုလႆႈ 81 ပီ ဝႃႇသႃ 61 ဝႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12:50 မိၼိတ်ႉ  ၸဝ်ႈသြႃႇၽတ်ႉတၼ်တဝၸီရၺႃၼ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသြႃႇလၢႆး  ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း  တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်း တေၸတ်းပၢင်  ၶႅင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ

လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈပီၼႆႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်း တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈ ပူႇႁဵတ်းမႃး ယႃႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈသေ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်းဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁိူဝ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉတႄႉ လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ - 10 ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18-19/9/2022  တေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁိူဝ်း တီႈ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ထမ်ႇမိၵ ၼၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း တူၼ်မႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။   ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းၽူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ သႃ 3 လိူၼ် တီႈဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် မႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်းတြႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵူၺ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)  ပၢင်တြႃးၵမ်ႇမထၢၼ်းလႄႈ တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် သၢမ်ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်သီႇ တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2022...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူးဝႃး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-17/8/2022  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း