Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 မူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းတွၼ်ႈၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  တၵ်းလႆႈ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း  ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ် ယၢမ်းလဵဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း။ တႃႇၸၼ်ႉသုင် (ၸၼ်ႉ  9-10) တႄႉပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၽိပႃႇလ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီးမိုၼ်ႇပၢႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မီး 89 လင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 11000 ပၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵုၼ်လူင်...

ႁူင်းႁဵၼ်းသိုပ်ႇၶိူဝ်းတႆး DYC ၸတ်းပၢင် “ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ပိူဝ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းပိုၼ်းႁၢႆႉ တၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ

မိူဝ်ႈပီ 1997 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉတၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ ၵဵင်းလူမ်း - ၵဵင်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တၢႆပဵၼ်မူႇ လႄႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သၢႆလႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ လွႆလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼၢင်းၸၢမ်ၽူၺ်း။       ။ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈၼင်ႇတႃမွတ်ႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၼၢင်း ၸၢမ်ၽူၺ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ပၺ်ႇၺႃႇ ၽေႃးထိ လွႆလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဝႆႈသႃၸဝ်ႈၶူး သီႇရိ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ တူၼ်ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈပူၵ်းပွင်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ...

Latest news

- Advertisement -spot_img