Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇဢိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယူႇၼိူဝ်လွႆသူးတွင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၸူး လွႆတေးမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဢေႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၵူၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႆႈမႃးသွၼ်ၸွႆႈ

တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ၊ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းမေႃသွၼ်လူတ်းယွမ်းဢႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်မႂ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ဢမ်ႇပေႃးလႄႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ တေသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ထိုင်မႃးၼႆႉ ၾူၼ်ႁူဝ်ႈၾူၼ်ထိပ်ႇ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ၵေႃႈ တီႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆ့ ၽူၼ်ႁူဝ်ႈလူမ်းထိပ်ႇ သဝ်မၼ်းၵေႃႈသမ့်ပဵၼ်သဝ်မႆ့ပူၵ်ႇသေၵေႃႈ မၼ်းၵိူင်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်း  3 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼၼ်ႉ သေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းလိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်...

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွမ်းလူင်း 7 သႅၼ်ပၢႆ

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပီ 2023 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်  ယွမ်းလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃး 7 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ1/6/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႆႈပီထူၼ်ႈသွင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵတ်း CDM တိုၵ်ႉမီးယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း ပီၼႆႉႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ပေႃးတႅၵ်ႈတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးလႄႈ တင်းပီၼႆႉၸိုင် လႆႈဝႃႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်းမီးႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶူးသွၼ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ယၢင်ႇလီ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသင်သေဢမ်ႇၵႃး ၶူးသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီးၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း   ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႆႈၸႂ် မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း။ ၵူၼ်းၼွင်မွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၢပ်ႈၵျွင်း ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း( ၵျွင်းဢူၵ်ႉ)ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇၵျွင်း။ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်း NUG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸွမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း  လုၵ်ႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၺႃးတီႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် 12 လင် ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ  လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၶိူင်ႈၵမ့်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ   မေႃသွၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေတႃ့ ယင်း ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ မေႃသွၼ်ၽိဝ်လိူၼ်ၶမ်း လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ် ၵၢၼ် ႁဵၼ်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵႃႈ ပပ့်ၸိူဝ်းၼႆ့...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉမေႃၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵႃလီႉ လႆႈပူၵ်းပွင် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် မီးႁိမ်းၸမ် 100 ။ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိင်ႇၽႄၵေႃတႆးဢၼ်မီးတီႈၵႃလိၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ယူႇတီႈထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၼႃသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈမေႃသွၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ။ ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၵေႃႈၶဝ်မႃးၵိၼ်ၼွၼ်းတီႈၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇမႃး ၵိၼ်ၼွၼ်းသမ်ႉလႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ လႆႈပႆလတ်းမႃးၼႂ်းၼႃး။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇ လႄႈတႃႇၵိၼ်

ၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ၶူးပူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း CBY လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -" တင်းၶၼ်ၵုၼ်ႇၶၼ်သင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈသင်ၶႃႇၶဝ်ၵုမ်းထိင်းၸွႆႈသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈၼႆတေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႅပ်ႈလဵင်ႉၵၼ်ၵုမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ မႃးလဵင်ႉလူၵၼ်တူၺ်းၼႆ တင်းၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၸွႆႈယူႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၼီႈယူႇဢေႃႈ "...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပူင်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ မႃးတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉမီးၼမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 လင် ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ   တေႁွင်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃးပူင်သွၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။...

မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်  (အချိန်ပို) သေ သွၼ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ (ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ/ ကျူရှင်)   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈႁဵၼ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 2 မိုၼ်ႇပျႃး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း ။မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img