Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်း

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် 12 လင် ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ  လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၶိူင်ႈၵမ့်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ   မေႃသွၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေတႃ့ ယင်း ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ မေႃသွၼ်ၽိဝ်လိူၼ်ၶမ်း လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ် ၵၢၼ် ႁဵၼ်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵႃႈ ပပ့်ၸိူဝ်းၼႆ့...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉမေႃၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵႃလီႉ လႆႈပူၵ်းပွင် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် မီးႁိမ်းၸမ် 100 ။ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိင်ႇၽႄၵေႃတႆးဢၼ်မီးတီႈၵႃလိၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ယူႇတီႈထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၼႃသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈမေႃသွၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ။ ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၵေႃႈၶဝ်မႃးၵိၼ်ၼွၼ်းတီႈၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇမႃး ၵိၼ်ၼွၼ်းသမ်ႉလႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ လႆႈပႆလတ်းမႃးၼႂ်းၼႃး။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇ လႄႈတႃႇၵိၼ်

ၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ၶူးပူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း CBY လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -" တင်းၶၼ်ၵုၼ်ႇၶၼ်သင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈသင်ၶႃႇၶဝ်ၵုမ်းထိင်းၸွႆႈသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈၼႆတေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႅပ်ႈလဵင်ႉၵၼ်ၵုမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ မႃးလဵင်ႉလူၵၼ်တူၺ်းၼႆ တင်းၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၸွႆႈယူႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၼီႈယူႇဢေႃႈ "...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပူင်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ မႃးတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉမီးၼမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 လင် ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ   တေႁွင်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃးပူင်သွၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။...

မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်  (အချိန်ပို) သေ သွၼ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ (ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ/ ကျူရှင်)   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈႁဵၼ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 2 မိုၼ်ႇပျႃး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း ။မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ  သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ တီႈၶဝ်ထႅင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵႂႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉႁူသုၵ်ႉၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼိုင်ႈႁူင်ႈႁဵၼ်းလႂ် ၶဝ်ပႂ်ႉတီႈဢေႇသုတ်း 2 ၵေႃႉထိုင် 4 ၵေႃႉ။...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢွင်ႈႁဵၼ်း  ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း   မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 90 ပၢႆ မေႃသွၼ်မွၵ်ႈ 10...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆပိင်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တိုၼ်ႇမၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 4 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၼ်ႇၵၼ် ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။ ၵူၼ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ/တူၼ်ႈတီး လႆႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈ မႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်း သူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့်သုင် (ဢထၵ) မၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img