Saturday, June 22, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉမေႃၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵႃလီႉ လႆႈပူၵ်းပွင် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် မီးႁိမ်းၸမ် 100 ။

- Subscription -

Photo : ႁၢင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း : ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶိူဝ်း

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိင်ႇၽႄၵေႃတႆးဢၼ်မီးတီႈၵႃလိၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ယူႇတီႈထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ မေႃသွၼ်တင်းမူတ်းမီးပႅတ်ႇၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသမ်ႉမီး(67)ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉမီးဝႆႉယူႇသွင်တွၼ်ႈၶႃႈၼေႃႈ ပၢႆးႁဵၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းသေပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈႁွင်ႈ ႁဵၼ်းၶႃႈၼေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိုင်ႈထိုင်ၸၼ်ႉသီႇတႄႉၵေႃႈတေမီးဝႆႉႁႃႈပၢႆးသေ ပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေတမ်းဝႆႉပၼ်သၢမ်ပၢႆးၵူၺ်းၶႃႈၼႃ။ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉၵေႃႈႁဝ်းတေမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း လွင်ႈပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ႁပ်ႉသွၼ်ပၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉသီႇသေ ၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးပဵၼ်ပိူင်လူင် လိူဝ်ၼၼ့် သွၼ်ပၼ်ပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၢႆးသၢႆႊလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတႄ့ ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်းၵမ့်ၼမ်။

ၼၢင်းၸဵင်ၼွင်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တႄႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉတႄႉ တႄႇၵၢင်ၼႂ်ပႅတ်ႇမူင်းထိုင်(11)မူင်းၵၢင်ဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းတႄႇၶိုၼ်းၵၢင်ဝၼ်း (1)မူင်းထိုင်(3)မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၶႃႈၼႃ။ၽွင်းလူင်းႁဵၼ်းသၢမ်မူင်းတေႃႇထိုင် သီႇမူင်းၼႆႉသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်း ၼွၵ်ႈၶႃႈၼႃ။ ယူႇတီႈၶႃႈၶဝ်တေႉၵေႃႈလႆႈတိူဝ်းပၵ်းၸႂ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၵေႃႉ တေႁပ်ႉလႆႈထိူင်း မၢင်ၵေႃႉတေႁပ်ႉလႆႈဝႆးၼႆလႄႈၼွင်ႉၶဝ်ၵေႃႈတေလႆႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶိုတ်းၵၼ် သွၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း : ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶိူဝ်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ သွၼ်ပၼ်ပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈ လႅတ်းသႅဝ်းတိုၼ်ႇတူဝ်တိုၼ်ႇၸႂ်တႃႇသေႇသေ သွၼ်ပၼ်ႁႂ်မီးၸႂ်မေႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ၸုမ်းလႄႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၼၢင်းၾူၼ်သီလႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသီႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလုၵ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႃႈၶဝ်လႆႈလုၵ်ႉမွၵ်ႈႁူၵ်းမူင်းၼႆႉသေ ပေႃးလုၵ်ႉမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ သုၵ်ႈၼႃႈသီၶဵဝ်ႈ တူပ်ႉၽႃႈသေ ပေႃးယဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈမူတ်းသႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၸွမ်းၸုမ်းဢေႃႈ လႆႈၵဵပ်းယုပ်းယၢပ်း  ပတ်းယူးလၢင်ႉထၢင် ၶဝ်ႈသိုင်ႇၾႆးႁႃႉၸိူဝ်းၼႆႉသေလူင်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ဢၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ်သွၼ်ပၼ်ၵေႃႈၶႅမ်ႉယူႇဢေႃႈ မေႃသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈတိူဝ်းပၵ်းၸႂ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မေႃသွၼ်ၶဝ်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆးလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လိၵ်ႈတႆး ပၢႆးၼပ်ႉ ပၢႆးသၢႆႊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေမီးႁႃႈပၢႆးၼႆႉဢေႃႈ ဢၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ်သွၼ်ပၼ်ၼႆႉတႄႉၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇၶႃႈ။ၶႃႈၵေႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁူႉလိၵ်ႈ တႆး ၶႂ်ႈမေႃၶႂ်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးသေ မေႃလိၵ်ႈတႆးလီလီဢေႃႈ ၽိူဝ်ႇၶႃႈမႃးယူႇတီႈၼႆႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉမႃးလိၵ်ႈတႆးၼမ် ၼႃႇၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈမေႃယူႇဢိတ်းဢိတ်းၼႆ ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်းႁၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသၢမ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ2017။ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းၶိူဝ်း မႃးႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့ ပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉသီႇတီႈမိူင်းၶိူဝ်းယဝ့်ၼႆၸိုင် တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း