Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈ​​ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၾၢၵ်ႇ/ဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း​​ၼႆသေတႃႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢၢပ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 3 ဝဵင်းပၢင်လူင်

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ​​သေတႃႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ​​ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸွမ်းၼင်ႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁဵၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးယူႇလႄႈ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပႃႈၶမ်းသႂ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇဢၢပ်ႈၶႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ။ တီႈပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈၵျွင်း ။ ဢမ်ႇယုမ်ႇလုၵ်ႈသိုၵ်းသေ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိပ်းမိူင်းၼႆႉ။ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ပီပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇတင်းပိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းၶိုတ်းလႆႈတႄႉ ပေႃႈမႄႈလႆႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ- တီႈၶူးသွၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတမ်းၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

 ​မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ”  ပေႃးတေလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉယိပ်းမိူင်းယူႇၼႆႉ လုၵ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉၶႃႈလႃႈ။ ၵႃႈမိူင်းႁဝ်းပႆႇပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းႁေ၊ ၵႃႈပႆႇလႆႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ႁေတႄႉ ၶႃႈတိုၼ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈၶႃႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈ။ၶႃႈတေဢဝ်လုၵ်ႈၶႃႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶႄႇ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၶူးတၢင်းၼွၵ်ႈဝႆႉဢဝ်ၶႃႈ “

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဝၼ်းတီႈ 24 ထိုင် 31 /5/2021  ၼႆႉႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းမႃးၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ပေႃးဝၼ်းတီႈ   1/6/2021 မႃး ​​တေတႄႇပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ဝူင်ႈပူၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈ- “ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇပၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်တေၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ႁႂ်ႈလႆႈ။ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်လီလီ။ ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၵဝ်ႇႁဵတ်းမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းပွင်ႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၊  တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယႃႇႁႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ လွၵ်ႇႁႂ်ႈယႃႇပဵၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးဝိုတ်ႉထိုမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵၼ်းယဵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း မိူင်းၶၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉထိုင်တီႈၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်းတေႃႇသူႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း၊ ဢမ်ႇဝဵၼ်ႉဢမ်ႇဝႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း