ပလိၵ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေၵူတ်ႇထတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ

0
467

ဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သွၵ်ႈတဝ်ရူတ်ႉ၊ ထူင်ထွင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo CJ- ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -” တင်ႈဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်မေႊမႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵူႈၶိုၼ်းၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်း2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉသမ်ႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇလႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယိင်ႈဝၼ်းႁၼ်ပဵၼ် 2-3 တီႈ၊ မၢင်ဝၼ်းႁၼ်ပဵၼ် 4-5 တီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉသေ ႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေသွၵ်ႈတဝ်ထဵတ်ႈထၢမ်။ ပေႃးတွပ်ႇၶဝ်မိူၼ်ၵူဝ်ႁႄဝႆႉၼႆၶဝ်တီႉၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈသိုၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈၺႃးတီႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုၼ်း 22/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမီးပဵၼ် 7 တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 23/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပလိၵ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ႁိမ်းၽြႃးၸူႇလႃႇမုၼိႁူဝ်ဝဵင်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။

Photo CJ- ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်တႄႉမီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄၵၼ်ၼႂ်းသိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူဝ်ၽွင်ႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉတေမီးလွင်ႈသင်ႇသွၼ်တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တီႈယူႇၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးႁိမ်းၸမ်တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး 20/5/2021 ၵေႃႈမီးၵူၼ်းဢဝ်ထူင်လမ်မႃးထိုမ်ႈတူၵ်းဝႆႉၵၢင်တၢင်းၶွႆႈ (သီႇယႅၵ်ႈ) ၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇတူၺ်းလႄႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ