Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်   ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၽႂ်မၼ်း

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမႃးႁူမ်ၸူမ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဝႆႈသႃၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈပွၵ်ႈတေမႃး တေလႆႈဝႆႈသႃၶူးဝႃးယူႇၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လီငၢမ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိပ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ။ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၵဵင်းတွင်းမႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပူင်ထမ်းတြႃးတီႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉသီၻွၼ်ႊႁိူင်း မိူင်းၽူင်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးလႆႈၼွၼ်းၸွမ်းတၢင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵၵ်ႉ 4 လၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းလတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်း ယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၵ်ႉ ၵႃႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်  ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼႂ်းလွႆ တေႃႇထိုင်မိူင်းလႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပွင်သၢင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈၵူႈဝဵင်း

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ လွႆလႅမ်၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆ ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ် ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်း မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် သတ်ႉၼႅၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း...

တၵ်ႉၵႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်မႃး ဝႆႈသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးၸဝ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းဝဵင်း သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉမႃး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈမိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႈသႃထိုင်  တီႈဝတ်ႉသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ မႃးဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မီးယူႇၵူႈဝၼ်း

 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉမႃးယူႇ ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-3/8/2022 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပဵင်း ႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေတေႇသၼႃႇတြႃး တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တေသိုပ်ႇယူႇ မႅတ်ႉတႃႇတြႃး ထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၶိုၼ်း။...

မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ  မိူင်းၵႅတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 – 1/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈ ဝဵင်းယူႇတီႈ ဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ သူႇႁွတ်ႈတဝ်ႈထိုင်မိူင်းၵႅတ်ႇ  ပႂ်ႉႁပ်ႉသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ် ယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်း သူႇႁွတ်ႈတဝ်ႈထိုင် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၽႃႇဝၼႃႇ ဢွင်ႇ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ  ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ရူတ်ႉၵႃး လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း မုင်ႈၸူး တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသေ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ...

ၵွင်းမူးတီႈၶုမ်ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႃႇတၢင်ႇထီး   

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ မိူင်းတူၼ်  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူး ဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေမႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးပၼ် တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး တေပၢင်းၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး သပ်ႇပေႇၺုမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႈမိူင်း တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ဢေႃႈ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈပပ်ႉထမ်းယဝ်ႉ 30 ပပ်ႉၽွင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈပေႃႈလႆႈတႅမ်ႈ ပပ်ႉထမ်း 30 ပပ်ႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇပူႇတၼ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းထမ်ႈၼႆႉ  ၶူးဝႃးလႆတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ တူင်ႉတၵ်ႉတၵ်ႉၵႃႇ  ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်း/ လပ်း တင်းမူတ်း...

သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ၽႄမဵတ်ႉတႃႇႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ သိလ်ထမ်းပေႃႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း  သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တေဢွၼ် ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ...

ၸိူဝ်းတေမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈလႄႈ ၼိူဝ်ႉ/ပႃ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႉၸမ်/ၵႆ ၸိူဝ်းတေမႃးႁပ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈတီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈ၊ ႁႂ်ႈၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ မႃး-ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 33 တူၼ်၊ တၵ်ႉၵႃႇလုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄး 23 ၵေႃႉ လႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img