Saturday, May 25, 2024

ၸိူဝ်းတေမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈလႄႈ ၼိူဝ်ႉ/ပႃ

Must read

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႉၸမ်/ၵႆ ၸိူဝ်းတေမႃးႁပ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈတီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈ၊ ႁႂ်ႈၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ မႃး-ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner-သင်ၶၸဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇႁပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းတေမႃးလူႇ/ဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/8/2022

 ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 33 တူၼ်၊ တၵ်ႉၵႃႇလုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄး 23 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ   9 ၵေႃႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းပၢင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ(ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃး တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇ ၵျွင်းမႃး    ႁႂ်ႈမေႃဢွၼ်ၵၼ် ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႃႈ ၵႃႈပဵၼ် ၼိူဝ်ႉ/ ပႃ ယႃႇပေၵိၼ် – ၼႆႉမဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈပဵၼ်ၶိူင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ယႃႇပေၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ/ သူႇ။  ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  ယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ  လႆႈၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း  ။   သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတေမႃးႁပ်ႉၶူးဝႃး  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/7/2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ။  ႁႂ်ႈပႃးၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း မႃးၸွမ်း။  တႃႇတီႈယူႇတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Owner-သင်ၶၸဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇႁပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းတေမႃးလူႇ/ဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/8/2022

လိူဝ်ၼၼ်ႉလွင်ႈတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉတႄႉ  တေမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်ၵႆ ပႂ်ႉၸႃႇၵ လဵင်ႉလူဝႆႉပၼ်   တႄႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ။ ႁွင်ႈၼမ်ႉ ႁွင်ႈထၢင် တႃႇ ၽၢႆႈဢွၼ်ႇ/ ၽၢႆႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ်တႃႇ 50-60 ႁွင်ႈၵူၺ်း လႄႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၽွင်ႈယူႇ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – မိူင်းၵႅတ်ႇ၊ မိူင်းပဵင်း – မိူင်းၵႅတ်ႇ   ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ သိူဝ်ႇႁိၼ်သိူဝ်ႇသၢႆးဝႆႉပၼ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ ။ ၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးလႆႈၵၼ်လီယဝ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိူဝ်ႇႁိၼ်သိူဝ်ႇသၢႆးဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ယဝ်ႉ ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသင်ၶၸဝ်ႈယင်းလႆႁၢမ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ –  ရူတ်ႉၵႃးပေႃးထိုင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇယဝ်ႉ ႁၢမ်ႈ ၶဝ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ  ၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းသၢႆး/ႁိၼ် ၵွႆ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 တီႈသုမ်ႉလူႇၶၢမ်ႇသမ်ႉ တေမီးမႆမတ်ႉမိုဝ်း၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၽြႃး၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၼပ်ႉ၊ ထူင်၊ ၸွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆၸိူဝ်းလၢႆဢၼ် တႃႇၶိုၼ်းတွၼ်ႈပၼ်   မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸဝ်ႈပေႃႈ သိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၽႃႇဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း သေ ယေႃးမုၼ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးလူၺ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း