တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ မႃးဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မီးယူႇၵူႈဝၼ်း

60

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉမႃးယူႇ ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ ထွမ်ႇထမ်းတြႃး တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-3/8/2022 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း တီႈယူႇ/ ၼွၼ်း သတ်ႉတဵမ်ၶွၼ်ႈတင်းၼမ်။  

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸႃႇၵ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼမ်ႁႅင်းတႄႉ တႄႉၶႃႈ။ ၵၢတ်ႇၼိၵ်ႉပၢၼ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းၸႃႇၵလဵင်ႉလူၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ သဵင်ႈၸွမ်းၵမ်း လႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ မႃးၸႃႇၵ ၵၼ်တင်းၼမ် ပိူၼ်ႈၵေႃႈ သဵင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ မၢင် ၵေႃႉ ယင်းဝႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵေႃႈမီးၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸႃႇၵ လဵင်ႉလူ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼႆႉ  ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းပဵင်း လႄႈပီႈၼွင်ႉ တၵ်ႉၵႃႇၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ၊  ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ လဵင်ႉလူၸႃႇၵ ၵႂႃႇ တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်ၵႆ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼမ်လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ် လွင်ႈၵိၼ် ယမ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈတီႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈလႄႇပၢင်ႇ ႁွင်ႈၼမ်ႉ/ ႁွင်ႈသူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ-ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼမ်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁူၺ်ႈ၊ ၼမ်ႉသိမ် ၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈၽၢႆႈတႄႉ မၼ်းမီးဢေႇၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၶႃႈလူး။   ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ မၢင်ၵေႃႉ လိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၵႆ၊ တႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈထၢင် သမ်ႉ ယၢပ်ႇ ။  ၵမ်ႈၼမ်  ၵႂႃႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတီႈႁဝ်းလိုဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းလႆႈဝႆႈလႆႈလူႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ  ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။  ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေမဵတ်ႉ တႃႇတြႃးပၼ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းသေ ၸင်ႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း   မိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇထမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႉၼွင်ႉတပေး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၢင်းၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၵႂႃႇထႃႁူဝ် တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသိမ်သေ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတၢင်းၾၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉသိမ် ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇမႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈႁေႃ ၸဵတ်းၸၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈတႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ