Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးလႆႈၼွၼ်းၸွမ်းတၢင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵၵ်ႉ 4 လၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းလတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်း ယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၵ်ႉ ၵႃႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်  ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼႂ်းလွႆ တေႃႇထိုင်မိူင်းလႅင်း။

Photo Credit to Sai Khaylyo Facebook ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢင်ႉၶမ်ၵၢင်တၢင်း ပႂ်ႉပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႃႊတူၵ်းႁူၺ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ တူၵ်းလိုၼ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း၊ တီႈၵဵၵ်ႉ 4 လၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁူဝ်ပူင်း – တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ရူတ်ႉၵႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ။

- Subscription -

တၵ်ႉၵႃႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ဝႃႈပူၼ်ႉ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ လၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ပႂ်ႉႁပ်ႉဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃး ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ ပႂ်ႉဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးတင်းမူတ်း ၼမ်ဝႃႈၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လမ်းၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းၵႃးၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ ၼွၼ်းၼႂ်းၵႃးဢေႃႈ။ 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်ၸင်ႇတေပိုတ်ႇ ၵဵၵ်ႉၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃးၶမ်ဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆ တီႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။  

ၸိူဝ်းၶဝ် လုၵ်ႉပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉ  မႃးၵိုတ်းၶမ် ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် – မိူင်းပွၼ် ပႂ်ႉပိူၼ်ႈဢဝ်ၵႃးယၢဝ်း (ရူတ်ႉၵူပ်ႉ/ တွႆးၵႃး) တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းလွႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်ႈမႃး ၼိူဝ် တၢင်းၵေႃႈၼပ်ႉ4-5 ၸူဝ်ႈမူင်း။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင် ရူတ်ႉဢၼ် လုၵ်ႉ တင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵိုတ်းၶမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး တၵ်ႉၵႃႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် သေ  ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

ၵဵၵ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ 4 လၵ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵဵၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်လႄႈ တီႈၵဵၵ်ႉ 8 လၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း