Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လီငၢမ်း

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ   လုၵ်ႉဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိပ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ။

Photo Credit to စိုင်းစိုင်း ဗုဒ္ဓဂါယာ Facebook- ၵူၼ်းမိူင်းၽူင်း ပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး 8/8/2022 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၵဵင်းတွင်းမႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပူင်ထမ်းတြႃးတီႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉသီၻွၼ်ႊႁိူင်း မိူင်းၽူင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:52 မူင်း ။    တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင် တီႈၸမ်တီႈၵႆ  ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်းၼွၼ်းလိုဝ်ႈလပ်းမွႆႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ  ။

- Subscription -

တၵ်ႉၵႃႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ တီႈမိူင်းၽူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးလိုၵ်း မိူဝ်ႈ ဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:52 မူင်း။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၽွင်းမီးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း တူပ်းမိုဝ်းၼႄ 5 ၵမ်း သေ ၶဝ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၼႂ်းၵျွင်းၸဝ်ႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် (ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ)  ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇမႃးႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇၶိုၼ်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၸဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁိူဝ်ႉတၢင်း ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃ တီႈမိူင်းၽူင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ၊ ပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉၼႆ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈသေတႃႉ ၸွမ်ၼင်ႇ ၶူးဝႃးသြႃႇၸဝ်ႈသုၶမ်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈတႄႉဝႃႈ – ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လူဝ်ႇၶိုတ်း လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း တႃႇၶဝ်ႈဝႃႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈယေႃးမုၼ် ထိုင်မိူင်းၽူင်း ။ ၵွပ်ႈၼႆဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတၵ်ႉၵႃႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo Pang Leng Facebook- ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် မိူဝ်ႈဝႃး 8/8/2022

“တီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းႁႅင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းယဝ်ႉ။တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃး တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢိတ်းဢွတ်းတႄႉ ႁွင်ႈၼမ်ႉလႄႈ တီႈၼွၼ်းၶႃႈ”- တၵ်ႉၵႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ၽႃႇဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်းသေ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2022။ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇၸိူဝ်းမႃးၵၼ်ႇတေႃးတီႈထမ်ႈ 3 ၶိုၼ်း။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5 ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးမိူင်းတူၼ် – မိူင်းႁၢင် ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၼ်းတီႈ 6 မႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးတီႈၼွင်ၼၢင်းယီႈသႅင်ၵေႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ၊ ဝၼ်တီႈ 7  သိုပ်ႇမႃးႁေႃးထမ်းတြႃးပၼ်ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းၼၢႆး ၵဵင်းတွင်းသေ ဝၼ်းတီႈ 8 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၵဵင်းတွင်း   ဝႄႉတီႈပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၼမ်ႉၸၢင် ၵႅပ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ   လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မုင်ႈၸူး ၶူဝ်လမ် – ၵုၼ်ႁဵင် – ၵႃလီႉ ၶမ်ႈၶူဝ် တႃႈၶူင်း ထိုင်မိူင်းပဵင်း –  ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၽျၢၵ်ႈ  ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇဝႄႉၵိုတ်းတီႈလႂ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း