Sunday, May 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ ႁၢမ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈသိတ်ႇတၵ်ႉၵႃႇ မႃးတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တႃႇႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 57 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈမိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထတ်းတီႈၸမ်ၵႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2020 ယူႇတီႈဝတ်ႉသႃႇသၼႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸုမ်ႉမိူင်း ၵႃလိ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇ တပႄး ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် မီးတင်းၵတ်းယဵၼ်ယူႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် တူဝ်ၸႂ်  ၵတ်းယဵၼ် ယူႇၵူႈဝၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းဝႆႉတီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင်  လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ  ၵူႈၵေႃႉတင်း တၵ်ႉၵႃႇ...

ၵူၼ်းၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလၢႆလၢႆတီႈမႃးလူႇတၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသူၼ်းသေႃႇ ၵူၼ်းမႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 - 28/11/2020  ၼွၵ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img