ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈပပ်ႉထမ်းယဝ်ႉ 30 ပပ်ႉၽွင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

175

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈပေႃႈလႆႈတႅမ်ႈ ပပ်ႉထမ်း 30 ပပ်ႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇပူႇတၼ်ႇ။

Photo: ပပ်ႉၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းထမ်ႈၼႆႉ  ၶူးဝႃးလႆတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ တူင်ႉတၵ်ႉတၵ်ႉၵႃႇ  ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်း/ လပ်း တင်းမူတ်း မီးမွၵ်ႈ 60 ၽိုၼ်/ ၵမ်း။   

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းၶူးဝႃးပေႃႈ ၵျၢင်ႉၵမ်ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ပပ်ႉထမ်ႇမ တင်းမူတ်းမီး 30 ပပ်ႉ ။  တႅမ်ႈၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈမိူင်း/ ၶိုၼ် 1 ပပ်ႉ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 1 ပပ်ႉ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 2 ပပ်ႉ၊ လိၵ်ႈပူႇတၢၼ်ႇ 1 ပပ်ႉလႄႈ လိၵ်ႈထႆး 1 ပပ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပပ်ႉထမ်ႇမ တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တၵ်ႉၵႃႇ ၸၢႆးသုဝႃႇလိင်ႇ ၽၵ်းၵႃႇ ၵျွင်းၶမ်းသႅင်ၸိင်ႇႁိူင်း တင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၸႃႇၵပၼ်။ မၢင်ပပ်ႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ 3 ႁဵင် ပပ်ႉ၊ 5 ႁဵင်ပပ်ႉ၊ 7 ႁဵင်ပပ်ႉလႄႈ 1 မိုၼ်ႇပပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸႃႇၵၵႂႃႇၸွမ်း ပွၵ်ႈလႂ် ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးမႃး။ ၽွင်းၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢွၵ်ႇထမ်ႈၵေႃႈ တႃႇၸႃႇၵတွၼ်ႈပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼႆသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈ ၼိုင်ႈမဵဝ်း 1 ႁဵင် 3 ႁဵင် 5 ႁဵင်ထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼ သီႇရိလၢတ်ႈ။

Photo: ပပ်ႉၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ပပ်ႉထမ်ႇမ ဢၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 30 ပပ်ႉၼႆႉ တေၶိုၼ်းၽိမ်း/ပေႃႉသႂ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ သေ တေပိုၼ်ၽႄ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်းသိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ႁိုင် 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးသွၼ်ႇႁူဝ်ယွႆႈၸိုင် တေမီး 1,193 ဝၼ်း၊   28,599 ၸူဝ်ႈမူင်း၊   1,715,940 မိၼိတ်ႉ၊  102,956,400 ၸၵ်ႉၵၢၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးသွၼ်ႇဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းသမ်ႉ 40 ဝၼ်း၊ ဝၼ်းလိူၼ်လပ်း 41 ဝၼ်း၊ သွၼ်ႇဝၼ်းလိူၼ်မႂ်ႇပႅတ်ႇၶမ်ႈ 40 ဝၼ်း လႄႈ ဝၼ်းလွင်ႈပႅတ်ႇၶမ်ႈ 40 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ