ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

420

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ယဵပ်ႇၺႃးသၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်ႈမေးႁိူၼ်းမႂ်ႇ ၊ တူၵ်းလူင်းပိုၼ်ႉသေလူႉတၢႆ ။

ၾႆးၾႃႉသျွၵ်ႉၵူၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မွင်ႇငႄႇထူၺ်း ဢႃယု 39 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022  မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈမႄးႁိူၼ်းမႂ်ႇ  သုင် 10 ထတ်း/ ပေႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း(မဵဝ်ႉတိတ်ႉ) ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တေၶိုၼ်ႈၸၼ်ဢဝ်လဵၵ်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးသၢႆၾႆးပွင်ႇလႄႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၊ တူၵ်းႁိူၼ်းတၢႆ  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  ။ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉလႄႈမၼ်းၸၢႆးတူၵ်းလူင်းမႃးထိုင်လိၼ်ႁေၵေႃႈ တၢႆၵႂႃႇဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇငႄႇထူၺ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဵတ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ သေ တေၵိူတ်ႇထတ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵၢၼ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ