Sunday, April 14, 2024

တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်   ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၽႂ်မၼ်း

Must read

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမႃးႁူမ်ၸူမ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဝႆႈသႃၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈပွၵ်ႈတေမႃး တေလႆႈဝႆႈသႃၶူးဝႃးယူႇၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝႃး 8/8/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ ၼမ်ႉ လၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇလႄႈ တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈ သိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၵွင်းမူးၵူင် တင်းသွင်တီႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

တၵ်ႉၵႃႇ ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လွမ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၵၼ်ယူႇဢေႃႈ တီႈၶူးဝႃး ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႃးဝႄႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈၶႄးၸဝ်ႈႁဝ်း တေပွၵ်ႈမႃးတီႈပၢင်လူင်ၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆသေ သိုပ်ႇပႂ်ႉတေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ  မိူဝ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။  ၸူးဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထိူၵ်ႈလႆႈဝႆႈသႃ ၼႆၵေႃႈ ဝႆႉ ပွၵ်ႈၼႃႈ ၶူးဝႃးတေမႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆၶႃႈ။”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉၵဵင်းတွင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်သေ ထၢင်ႇတေၶဝ်ႈမႃးဝႄႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးႁဝ်းၶႃႈ ၽီပၢင်းၵူၼ်းပၢင်းလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈႁိမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵႂႃႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇထိူၵ်ႈဝႆႈၶူးဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မဵတ်ႉတႃႇၶူးဝႃးႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းထိုင်ၼႂ်းမၢၵ်ႇဢူၵ်းႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်း မိူင်း ၽၵ်းၵႃႇ ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူးၶၢဝ် ပၢင်ႇလႅင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင် တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဝႆႈလူႉတၢၼ်း။

တၵ်ႉၵႃႇ ၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉ တီႈၵွင်းမူးၶၢဝ် ၾၢႆႇပုၼ်ႉပၢင်ႇလႅင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် – မိုၼ်ႇမၼ်းၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇမႃးဝႄႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၵႂႃႇလိုဝ်ႈတီႈၵျွင်းၵုင်းလီ ၵမ်ႈၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်း တၢင်း လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင်ထိုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ တၵ်ႉၵႃႇ ၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵႃလီ၊ မိူင်းပဵင်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းၽႅၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႈသႃ၊  ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇဝႄႉတီႈလႂ်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈဝတ်ႉသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 11:52 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း