Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ဢိုတ်းဝႆႉၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/06/2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ) တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 08:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ငိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်ၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈၵျွင်းသုင်းသွမ်း ဝတ်ႉသီရိမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်သိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်လူၵ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ (ဝၵ်ႉသိၼ်း) ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင်လူၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိၼ်းႁႂႃ (Xinhua) ဢွၵ်ႇဝႃႈ- ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -ဝၢႆးသေထတ်းထွင်လႄႈၸၢမ်းတူၺ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးမေႃယႃယဝ်ႉသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶႄႇ တေၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19  တင်းမူတ်းမီး 100 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-4/6/2020 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းသေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႆႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 130 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈ...

ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တူဝ်ႈလူၵ်ႈၸမ်သီႇသႅၼ်

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆတူဝ်ႈလူၵ်ႈ/ လုမ်ႈၾႃႉ ၸမ်ႁိမ်းသီႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 04/06/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ (ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ) မီးထိုင် 6,500,000 ၵေႃႉ။ ၽူႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီး 388,256 ၵေႃႉ- ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉမဝ်မၢင် ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇ ပူတ်းထွၼ် ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်း လၢႆလၢႆ ဝဵင်းၵေႃႈ ဝႆႉမဝ်မၢင် ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2020 ၼႂ်ၼႆႉ...

ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်း လူင်းၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/05/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႉၼသီႇရိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈလွႆသိူဝ် ၊   ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ ဝတ်ႉပုတ်ႉထႁူမ်ႈယဵၼ် ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႄႈၸၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ လႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉၵၢဝ်ၵူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2020 ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ဝတ်ႉပႃႇလၢၼ်း၊  ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်မိူင်း (တူႉၼွင်ႉ) ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ်  ဢိၵ်ႇပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉဢရုၼူဝ်းထႆး...

ၸၢဝ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉသႅၼ်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ  ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19     ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးသႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/05/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽူႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ႁိုဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင်လၵ်းသႅၼ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ 100,572 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၽူႈတိတ်းၸပ်းဝႆႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း၊ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်ႊၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၊ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပိုတ်ႇလႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီတႃႇမွၵ်ႈ 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈလႂ်။ ၼၢင်းပႄး ၸဝ်ႈၽၵ်းၵၢတ်ႇပီလၢတ်ႈဝႃႈ - “ပၢႆလိူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း Brazil  တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်လိူဝ် US ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတင်းႁိုင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃး မိူင်း Brazil  မီးၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 800 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ    လႆႈဝႃႈတၢႆၼမ်လိူဝ်မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈထုရၵိတ်ႇ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24...

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်းယူႇ။ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ထူပ်းၽေးၶဵၼ်လူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ...

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ယူႇတီႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် တင်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/05/2020 ဝႃႈ-ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လိူဝ်မႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ 13,140 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၼီႊပေႃး တၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ

200 ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တၢႆႁၢႆၼပ်ႉသႅၼ် ယူႇၼၼ်ႉ မိူင်းၼီႊပေႃးတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႊပေႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/5/2020 ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 29 ပီ ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၶတ်ႉထမၢၼ်ႊထူႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇမိူင်း ၼီႊပေႃးဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၼီႊပေႃး သပ်းလႅင်းဝႆႉဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img