Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ ထိုင် 336 ၵေႃႉယဝ်ႉ သေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉယူႇ။ ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ တေတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်။  ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ဝၼ်းတီႈ 4 သမ်ႉ တေပိုၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11 သမ်ႉတေပိုတ်ႇၸၼ်ႉဢွၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်ႁိမ်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈထိုင် 12 လၢၼ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊဝၼ်းလဵဝ် 6 မိုၼ်ႇပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉပွတ်းၼႂ် တူဝ်ႈလူၵ်ႈမီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ 12 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ Worldometers ႁၢႆးငၢၼ်းငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 7 မူင်း (ယၢမ်းမိူင်းထႆး) ဝႃႈ- တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းၸိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

တင်းလူၵ်ႈတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ  USA  ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ မီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ လီမႆႈၸႂ်သုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်မီးထိုင်သိပ်းလၢၼ်ႉၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈယႂ်ႇလူင် တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း

ၵႂၢမ်းထမ်းပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီးဝႆႉဝႃႈ- ဢရေႃးၵယႃ ပရမႃ လႃၽႃ “လွင်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ရေႃးၵႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇလူင်”- ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၵေႃႈ မီးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းဢမ်ႇၶီ ပေႃးယူႇလီႁႃလႆႈ။ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်လၢႆ ဢမ်ႇပဵင်းမီးလၢပ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ၼိုင်ႈဝၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းႁၢင်ပီ 2019 ဢိၵ်ႇႁူဝ်ပီ 2020 မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်၊...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တဵမ်သိပ်းလၢၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ တေမီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Dr. ​ထႄးရွသ်ႉ ဢတ်ႉႁႃႊၼွမ်ႊ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈ 24/06/2020 ဝႃႈ- ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ တေၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉၵေႃႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းၶႃႈသတ်း မိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ၶႃႈသတ်း မိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႆႈၸႂ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၸၢင်ႈလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/06/2020 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ- တေႃႇထိုင်ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ဝၼ်းတီႈ 21/06/2020 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းၶႃႈသတ်းၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ ထိူၼ်ႊၼီႊသ် (Toennies) ၊ ၼႂ်းၶဵတ်ႇၵွႆႊထိူဝ်ႊသလူဝ်ႊ...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပူႉၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ)၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ပူႇႁဵင်) ၊ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊...

လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ယိုၼ်းဢဝ်ႁႃႉ ပၢႆႇပၢၵ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လႅၼ်းယႃႈၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တႄႇၸဵမ်သႅၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ပၢၼ်ၵၢင် တင်ႈတႄႇလႅၼ်းယႃႈၶၢဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်လႅၼ်းယႃႈ တွင်မၼ် တွင်ၶွၵ်း ႁေႃႇယႃႈၶၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေသူႇၵၼ်ၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉၾႆး တေလႆႈၸပ်းၾႆး။ ပေႃးၸပ်းၾႆးသူႇၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းမီးႁႅင်းမႆႈ မီးဢၢႆၵႂၼ်းမႆႈမႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၽွင်းရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႃးယူႇၼႆႉ လိူဝ်သေ ဢွၵ်ႉလဝ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းဝႃႈ ပေႃးသူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆ ၸွႆႈႁႄႉတပ်ႉၵႅတ်ႇၵင်ႈလႆႈ ၸွႆႈယူတ်းယႃလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢိူဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈၼမ်းၼႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လၢႆလၢႆတီႈ ႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 66 လင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးမိလိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇလၢၼ်း ႁူၺ်ႈလူၺ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆတူၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇလၢၼ်း ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈပူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် တႃႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝၼ်းလဵဝ်ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း 57 ၵေႃႉ  

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် 57 ၵေႃႉ၊ လႆႈဝႃႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းႁွပ်ႈသွင်လိူၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/06/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CGTN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပၢႆးယူႇလီ  မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 13 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈဝႆးၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆးဝႆႉယူႇ၊ လုၵ်ႉဢဝ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်သေ ၽႄႈလၢမ်း ၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း တီႈဢၼ်လွင်ႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢိင်ၶၢဝ်ႇ...

ၽူႈၼမ်း 10 ၵေႃႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်း 5-6-7 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸိူင်းလီၶေႃးၶူမ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းလႆႈႁၼ်  မိူၼ်ၼင်ႇ -  ပူႇ-ၼၢႆး ဢမ်ႇလႆႈဢုမ်ႈလၢၼ်ဢွၼ်ႇၸင်ႇႁႃၵိူတ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် ဢူၺ်းလီ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇမႃႇသႃႇ ၵေႃႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၊ ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယူႇႁိမ်းၸမ်လုမ်းလႃးပၼ် ၽွင်းဢမ်ႇယူႇလီ -ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မႃးသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ...

မိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၢႆးပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈပိုတ်ႇမိူင်း ပူတ်းယႃႉၵၢၼ်ဢိုတ်းႁပ်း Lockdown မႃးဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/06/2020 ဢၵ်ႉၶမတ်ႉ ယူႊရိဢၼ်ႊတူဝ်ႊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် လႄႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင်၊ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ် ဝတ်ႉပၢင်းၽႅၼ်း လူၺ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းသွႆ ႁူမ်ႈ 34 လင်ႁိူၼ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်မူ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img