Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ပၢင် တီႈမိူင်းၼွင်

Must read

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးတေႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်ၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7- 8 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ (မိူင်းၼွင်) ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၢၵ်ႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၾိုၵ်းပဵၼ်ၽူႈၶပ်းပၢင် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ၵလႃႇယၢၼ်ဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၵျွင်းလူင် မိူင်းၼွင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ (3) ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁတ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၶပ်းပၢင်​ ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ​​ ယႃႇႁႂ်ႈၵူဝ်မႅၵ်ႉ(မၢႆႇၶရူဝ်ႇၾူၼ်း)။ တိုဝ်ႉတၢင်း ပၼ်မႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ​​​ႁႂ်ႈပေႃးတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ/ ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်

ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ (မိူင်းၼွင်) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈမိူင်းသုၵ်ႉတႄႉ ႁဝ်းႁူႉႁၼ်ၵၼ် ယူႇၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်း ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၼၢႆးၶၢဝ်ၶႃႈၼေႃႈ ။ မၼ်းၵေႃႈ သုၵ်ႉယူႇ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ။ ၵမ်ႉၵႂႃႇသုၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ ၵမ်ႉမႃးသုၵ်ႉတၢင်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်မၼ်းသုၵ်ႉ သၵ်ႉသေ ႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼႆၸိုင် ႁဝ်း ၵေႃႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။ လုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်းတၢင်း သုၼ်ႇ လီၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ။ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈသုၵ်ႉၼႆႉ သင်ႁဝ်းမေႃဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီၸွမ်းဢိတ်းဢွတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဝၵ်ႉတၢဝ်းဢဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ ၼႂ်းၽဝၸူဝ်ႈပၢၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တႃႇတေႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ မိူၼ် ၼင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် မီးတူဝ်ထူပ်းသေ ၸင်ႇႁတ်းလၢတ်ႈမႃးၵူၺ်း။ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်း လႆႈသွၼ် ၾၢႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၼႆႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈဢမ်ႇသူႈမီး။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢင်တီႈ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းလူင် မၢင် ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁတ်းယိပ်းမႅၵ်ႉ ဢၼ်ႁတ်းလၢတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်ၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈ လၢၼ်တႆးမိူဝ်းၼႃႈ တေဢမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပူၵ်းပွင်ပၼ်ၼမ်ၼမ်ၼႆ – ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ (မိူင်းၼွင်) သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ/ ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်

“မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မၢင်ၸဝ်ႈ ပေႃးပိူၼ်ႈဢဝ်မႅၵ်ႉယိုၼ်ႈပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇ ႁတ်းလၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉလႄႇလႆႈႁၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၾိုၵ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၼႆ ၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် လူဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်း ၸႃယဝ်ႉ”

လၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်လၢႆဢၼ် ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸိမ်သွၼ်ပၼ် ပႃးယူႇသေတႃႉ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၾိုၵ်းပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ႈပၢင် ႁင်းၵူၺ်းၶေႃၶေႃတႄႉ ပႆႇယၢမ်ႈပိုတ်ႇသွၼ်မႃး လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၼွင်ယဝ်ႉ။

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ/ ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်

ၽူႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ 6 ပႃး ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ် 8 ပႃး လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 10 ၵေႃႉ (ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တင်း 10 ၵေႃႉ)။ ၽူႈပူင်သွၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ  B.A. (English), M.A. (Candidate) MCU Thailand ။

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ/ ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈမိူင်းၼွင်

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7-8 လိူၼ်မေႊၼႆႉသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၸႅၵ်ႇဝႆႉပဵၼ် 3 ၶၢဝ်း တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၊ ၵၢင်ဝၼ်းလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ ။ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ပူင်သွၼ်ပႃး  မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတူင်ႉတၵ်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ လၢတ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၊ လွင်ႈသပ်းလႅင်း လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၊ လွင်ႈၸႅၵ်ႇၶေႃႈမုလ်း ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ လွင်ႈသူင်ႇ/ ၸႅၵ်ႇ ၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈပၼ်သုၼ်ႇလီ တိုဝ်ႉတၢင်း ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း