ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

0
627

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး ပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉသၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်ႁိမ်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ တင်ႈတႄႇမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်း တင်ႈတႄႇၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းတီႉလႆႈ၊ ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉၵူၺ်း တီႈလႆႈဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေလႅပ်ႈၶၢမ်ႈငၢႆႈၶၢမ်ႈလူမ်ၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းပႅတ်ႈ။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉသေ ၵူၼ်းၸၢင်ႈလၵ်ႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ မၢင်တီႈၵေႃႈၶဝ်ပႂ်ႉမူၵ်းပႂ်ႉဝႆႉ”-ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈႁိူဝ်းဝိၼ် Drone သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉဝိၼ်ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇတႄႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈထၢႆႇၵမ်းသိုဝ်ႈ CCTV တိတ်းတင်ႈဝႆႉ၊ သမ်ႉဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်ၻရူၼ်ႊ (Drone) ၶိုၼ်ႈဝိၼ် ပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃးၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်လဵပ်ႈတူၺ်းၵူႈဝၼ်း၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉတူဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်ၻရူၼ်ႊဝိၼ်သေ တူၺ်းသၢႆငၢႆမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ၵွင်းၵမ်းလင်းၽႃမိူင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး မႄႈသၢႆၼိဝ်ႊသ် ဝႃႈ- ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉၽၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵဵပ်းတူဝ် (State Quarantine) ၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶွင်မိူင်းထႆးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

Photo: by Zaione Tai -ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 24 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈ 11/7/2020

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်းၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၸွမ်းတႅဝ်းႁူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸဵမ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတူၺ်းယူႇတႃႇသေႇ ပဵၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတႃႈၼမ်ႉပၢင်းႁႃႈ ၾင်ႇမိူင်းထႆး

ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ  ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတတ်းမၵ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ် 14 ဝၼ်းသေ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပေႃးဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈၵေႃႈ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းသေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ဢၼ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၼၢမ်လဵၵ်း တင်ႈတႄႇႁူးတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ၾၢႆ တေႃႇထိုင်ႁူးတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႈၼမ်ႉပၢင်းႁႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၵၢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ- ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး လၢတ်ႈတီႈ မႄႈသၢႆၼိဝ်ႊသ်ၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ဢၼ်မီးမႄႈၼမ်ႉသၢႆၶတ်းၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉ သေ မီးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၸူးၵၼ်ဝႆႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူင်ႇ ဝဵင်းၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝဵင်းၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ