Saturday, June 15, 2024

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်

Must read

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Photo: မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လႄႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တၵ်ႉၵႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင်၊ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ် ဝတ်ႉပၢင်းၽႅၼ်း လူၺ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းသွႆ ႁူမ်ႈ 34 လင်ႁိူၼ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်မူ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 သေ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

- Subscription -

ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶွင်ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵွၼ်ႈသီ၊ ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း၊ ယႃႈထူဝ်ၶဵဝ်ႈ၊ ၶႆႇၵႆႇလႄႈၼမ်ႉပႃး ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလႅင်၊ မီးၸဵမ် ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတႃႉမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်းငေႃးမိုဝ်းလိပ်ႈ၊ လႄႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵိၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လႄႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တၵ်ႉၵႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

မၼ်းၸဝ်ႈယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းပွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် တႃႇ 24 လင်ႁိူၼ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ- “ပၼ်ႁႃရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၵႂၢင်ႈ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ၵႂၢင်ႈ၊ မေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်၊ မေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်၊ မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း တၵ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢမ်ႇႁၢင်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လႄႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တၵ်ႉၵႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1)ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၸူဝ်ႈတင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 7 ႁဵင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း