Thursday, June 20, 2024

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်

Must read

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးဝိလၢတ်ႉ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉဝဵင်းႁႅင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ယူႇတီႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် တင်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၸွႆႈၵႂႃႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလူမ်း 15 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းႁႅင် 15 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈပွၵ်း 10 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈသၼ်ပႅၵ်ႇ 10 ႁိူၼ်း၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 50 ႁိူၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဝိလၢတ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉမူင်ႈပွၵ်း ဢိူင်ႇသႅၼ်ႁႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တၢင်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မႃး 50 ၸုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးဝဵင်းႁႅင်။ ၼႂ်းၶူဝ်းၶွင် 50 ၸုမ်ႇၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈသင်ၶတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းႁႅင်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၸွႆႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းႁႅင် ၵွင်းမႆႉႁၵ်ႉ၊ မူင်ႈပွၵ်း၊ ၼွင်ၵွၵ်ႇ၊ သၼ်ပႅၵ်ႇ၊ ႁူၺ်ႈၶႆႉ၊ ပဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်းဝတ်ႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ၵွပ်ႈဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်၊ ပေႃးဢိုပ်းၵေႃႈဢိုပ်း”-ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးဝိလၢတ်ႉ ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းႁႅင် မိူဝ်ႈ 19/5/2020

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

ၸဝ်ႈၶူးဝိလၢတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး၊ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် သေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်းဝိတ်ႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပႃးမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

“ သၢႆဝဵင်းႁႅင်ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇလႄႈသင်၊ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ)ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်မီးငၢၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၽႂ်ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇမႃးတီႈမၢႆၾူၼ်ႊၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈ (087 178 3452 ၊ 091 849 1436) ၊ မႃးႁပ်ႉဢဝ် တီႈဝတ်ႉၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈမိူဝ်းၸွႆႈပၼ်တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈလႆႈ”- ၸဝ်ႈၶူးဝိလၢတ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉတႄႇၶွတ်ႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 3-19/5/2020 မႃး တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ လမ်းပုၼ်း ၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႄႈ သင်ႇၶႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ထုင်ႉဝဵင်းႁႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးမွၵ်ႈ 2,030 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းတီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈႁိမ်းၸဵတ်းႁဵင်-ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1)ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ သင်ထူပ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် သေ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇလႆႈတီႈ မၢႆၽူၼ်ႊ 065-707-9987 ၊ 061-847-4556 ၊ 099-168-5202 ၊  094- 739-9146၊ 081-483-7912 ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီ ၸိူဝ်းမီး ၼမ်ႉၸႂ်သတ်ႉထႃႇၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇႁွမ်းတၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼၼ်ႉ ဢူၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈ လႆႈတီႈ မၢႆယေးငိုၼ်း เลขที่บัญชี 842-242591-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ จิตพรพนาไพร นายจ่อ ลุงหลิ่ง พระอดุล แสนดีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กชี ดอนจั่น

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း