Saturday, May 18, 2024

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

Must read

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင်

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်းယူႇ။ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ထူပ်းၽေးၶဵၼ်လူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၸႂ်မုၼ် ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မႅင်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း ထူပ်းၽေး တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း လိူတ်ႇမႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆမိူဝ်ႈလၢႆပွၵ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း။

- Subscription -

တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပိူင်လူင်မၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပရႃႇၽတ်း ၸၼ်တရင်းသီ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ၊ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶွင်ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ၶႆႇၵႆႇ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ၊ ၵိူဝ်၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်း၊ ဢီႇမဵတ်ႈႁႅင်ႈ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း၊ ၼူမ်းၵွင်ႇ၊ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မႃးယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉပိူင်ပဵၼ်ၶပ်ႉတၢမ်းမၼ်း ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလိူတ်ႇမႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶဝ်ႈမႃးယွၼ်းတုင်းႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ မီး 113 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2020 တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ သမႃးၶူမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 169 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၵေႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတူင်ႇတၢင်ႇသမိူင်း ႁၢင်ၻူင်း၊ ဝေႃႇသၢင်ႈ လႄႈ ၽၵ်းတူၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 25 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

Photo: by SHAN ပီႈၼွင်ႉတႆးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢင်းတူင်ႇတၢင်ႇသမိူင်း ႁၢင်ၻူင်း၊ ဝေႃႇသၢင်ႈ လႄႈ ၽၵ်းတူၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 25 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ဢိၵ်ႇ တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ သူၼ်းတုမ်ႁပ်ႉတၢၼ်း ႁပ်ႉၸႃႇၵ (လူႇၶၢမ်ႇ) ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈတႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢင်းမိူင်းၾၢင်၊ ၶျႆးပရႃႇၵၢၼ်း၊ မႄႈဢၢႆး၊ တႃႈတွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉၵမ်းလဵဝ် မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း လႆႈၵိုတ်းဝႄႉ ယဵမ်ႈၸႂ်း ၸွႆႈထႅမ်ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇ34 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 103 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 15/05/2020 ယူႇတီႈၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ 10 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ ပီႈၼွင်ႉၶဝ် မႃးႁပ်ႉဢဝ်တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။

Photo: by ႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉမိူဝ်ႈ 14/5/2020

ထွင်းၶမ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မူလၼိထိ MAP ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ယွၼ်ႉဝႃႈ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်း တေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇသေ ငိုၼ်းၵဵပ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၵၼ်၊ သမ်ႉမႃးၺႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉထႅင်ႈ၊ လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵၼ်တၢင်းႁိုင်သေ တႃႇတေ ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵႃႈႁွင်ႈ ၵႃႈၼမ်ႉ ၵႃႈၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉလႆႈၸၢႆႇၵၼ်ယူႇ ၵူႈလိူၼ်လိူၼ်လႄႈ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉယဝ်ႉ” -ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းဢၼ်ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈလိူဝ်ၵၼ်သေ ၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃးလႄႈသင်၊ ဢၼ်တိုၼ်းၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉထႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းလၢႆ၊ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတိုတ်ႉတၢႆးၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တၢင်းႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူတ်ႇမႆႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁွင်ႉမွၵ်ႇၵႂႃႇပႂ်ႉ ႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ လၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် မွၵ်ႈ 400-500 ၵေႃႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶုၼ်းတေႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်း Co-founder ၽူႈႁပ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ဢိၵ်ႇ ပဵၼ်တင်းၵေႃႉၸူဝ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသေႈ မႃးၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ႁဝ်းၶဝ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းလၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူတ်ႇမႆႈ ၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၸင်းလႆႈ ၸူဝ်းဢဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် မႃးႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼႁူမ်ႈၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးပွၵ်ႈၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ- ၶဝ်ႈၵွင်ႇ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း၊ ၶဝ်ႈသွႆးမႃးမႃႉ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၼူမ်းၵွင်ႇ (တႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ)၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉၵိၼ်သႅၼ်ႈသႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႆႈမႃးၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉသေ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈထိုဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ။   ႁဝ်းထိုဝ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း မိူၼ်ၵၼ်မူတ်း။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းယူႇပဝ်ႇတူၺ်းလၢႆဢမ်ႇလႆႈ၊ ႁဝ်းတိုၼ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လႄႈ တၵ်းတေလႆႈၸွႆႈၵၼ်၊ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၸွႆႈပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ထူပ်းတၢင်း လိူတ်ႇမႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉထႆးမႃးၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ 10/05/2020 ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ တင်းမူတ်း 450 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 93 ႁိူၼ်း၊ သၼ်သၢႆး 31 ႁိူၼ်း ၊ မႄႈရိမ်း 7 ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းႁႅင် 160 ႁိူၼ်း၊ လွႆသၵဵတ်း 14 ႁိူၼ်း ၊ သမ်ၵမ်းပႅင်း 44 ႁိူၼ်း ၊ ႁၢင်လူင်း 7 ႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈထီႉ ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း 3 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈယူဝ်းထႃး 15 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပဝ်း 6 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇပဝ်း 3 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈလွင်ႉၶိုၼ်ႇ 12 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႅင် 6 ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပဝ်း 13 ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင် 2 ႁိူၼ်း။

Photo Credit to ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ – ႁၢင်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢႃးႁၢရ်ႁႅင်ႈ ၶႆႇၵႆႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းသွႆ တႃႇ 8 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း- ၽူႈမၢႆမူႇ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးဢရုၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မူႇၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လူတ်းယွမ်းလူင်း လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ သေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်တင်းၼမ် လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉရေႃးၵႃႇၼႆႉယူႇ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပႆႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈသေ ထူပ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမီးဝႆႉ-ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (RCSS – TNC-T) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းယူႇ။

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 20/5/2020 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်းယၢမ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မီး 3,035 ၵေႃႉ၊ လူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ် 56 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ 90 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆယဝ်ႉ 2,888 ၵေႃႉ၊ မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း