Saturday, June 15, 2024

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

Must read

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၽွင်းလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-“ၵေႃႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉၽူးသမ လႄႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝတ်ႉၽႃဢၢင်ႇ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်း ထူပ်းၺႃးတၢင်းတုၵ်ႉၶတၢင်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၺ်ႈ ဝၢၼ်ႈသူပ်းသွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်မူ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တင်းမူတ်းမီး 53 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈသူပ်းသွႆ 40 လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၺ်ႈ 13 လင်ႁိူၼ်း။

ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ  ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၼမ်ႉပႃ၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉတၢင်ႇပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းႁပ်ႉတုင်းဢဝ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတူၵ်းၵိၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်း တူၺ်းလွမ်၊ မႄႈပုမ်လူင်၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇမီးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1)ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ဝၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇမႃးယဝ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်းယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸဵတ်းႁဵင်ပၢႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း