Saturday, July 13, 2024

ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ

Must read

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်း လူင်းၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

Photo: ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ လႄႈတၵ်ႃႇၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/05/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႉၼသီႇရိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈလွႆသိူဝ် ၊   ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ ဝတ်ႉပုတ်ႉထႁူမ်ႈယဵၼ် ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႄႈၸၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ လႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉၵၢဝ်ၵူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်မႅင်ႇယိုၼ်ႈ ဝၢင်းတၢၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ငိုၼ်းတွင်း တီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် လွင်ႈၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

မူႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈလွႆသိူဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈမႆႉၵၢဝ်ၵူင် ၊ ဝၢၼ်ႈတႅၼ်ႈပုတ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇမူၼ်ႇ ႁူမ်ႈ 25 လင်ႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo: ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ လႄႈတၵ်ႃႇၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ၵျႃႇသၢၼ်ႇဢိၵ်ႇငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 5,000 (ႁႃႈႁဵင်ပျႃး)။ ပီႈၼွင်ႉဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လႆႈ ၊ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”-ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉပဵၼ် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈႁဝ်း တႃႇငိုၼ်း 2 သႅၼ်ပျႃး ၊ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းမႃး ၸွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင်ၸၢၼ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႇၼသီႇရိ  သမ်ႉပဵၼ်ၵျႃႇသၢၼ်ႇ၊ မႄႈၸၢင်းသူၺ်ႇဢိင်ႇ လႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်တင်းႁိူၼ်း သမ်ႉပဵၼ်ၶႆႇၵႆႇ ပႃဢႅပ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း ၽွင်ဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ ။

Photo: ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိသေႇၼ လႄႈတၵ်ႃႇၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1)ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၸူဝ်ႈတင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 7 ႁဵင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း