Thursday, May 30, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း၊ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်ႊၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။

Photo by Panglaung Youth- သူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ တီႈဝဵင်းၼွင်တယႃး

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၊ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပိုတ်ႇလႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီတႃႇမွၵ်ႈ 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈလႂ်။

- Subscription -

ၼၢင်းပႄး ၸဝ်ႈၽၵ်းၵၢတ်ႇပီလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢႆလိူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈလႂ်။  လႆႈပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သူၼ်ၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ မီး မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼွင်တယႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းၵမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ) ၼႆႉသူၼ် ၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇပီမီးမွၵ်ႈ1600 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ပီၼႆႉၽုၵ်ႇမွၵ်ႈ 500 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆလႄႈ လူႉၵွႆၼဝ်ႈသေလႆႈပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၼႆႉမွၵ်ႈ 200 ဢေႊၶိူဝ်ႊယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းပႄး ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၵူၼ်းၼွင်တယႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “တႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉမၼ်းဝႃႇ၊ ပုၺ် (မေႇဢေႃးၸႃႇ)မၼ်းဝႃႇ ၊ ယႃႈယႃၶႃႈမႅင်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းသင်သေမဵဝ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆၽၵ်းၵၢတ်ႇပီလႆႈ သမ်ႉတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းတီႈလႂ်မႃးတႅၼ်းၼီႈလႃႇၼႆႉ ၼႆသေ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by Panglaung Youth- သူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ တီႈဝဵင်းၼွင်တယႃး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူဝ်ႇတူးငႄႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈမိူင်းတႆး တႄႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုဝ်ႉၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၼႂ်းဝဵင်းၼွင်တယႃးတႃႇ 3 သဵၼ်ႁူဝ် ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေဢဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉပဵင်း ၸိူဝ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်း ၸေႊဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ (မိူင်းတႆး) ၊ မေႃႇလမျႅင်ႇ (မိူင်းမွၼ်း)၊ ယမႄးတိၼ်း၊ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၊တႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၽၵ်းၵၢတ်ႇပီသေ တေၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ- ဢူးတိၼ်ႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸေႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ၊ ၸႅၵ်ႇပၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉၵေႃႈတေမႃးဢဝ်ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉတိူင်းၶဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းလူင်းၵဵပ်းသိုဝ်ႉၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉဢဝ်လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶႄႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇထွၵ်ႇတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၼမ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတၼ်ႊ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း