Thursday, June 20, 2024

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း

Must read

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပွတ်းဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2020 ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ဝတ်ႉပႃႇလၢၼ်း၊  ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်မိူင်း (တူႉၼွင်ႉ) ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ်  ဢိၵ်ႇပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉဢရုၼူဝ်းထႆး (ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုၵ်း) လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

 

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ မူႇဝၢၼ်ႈဢရုၼူဝ်းထႆး ပွၵ်ႉ 2 တေႃႇထိုင်ပွၵ်ႉ 6  ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဢၼ်တေႃႇၼႃႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးတုင်းႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မီး 28 လင်ႁိူၼ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၼမ်ႉပႃ၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ ၶဝ်ႈသွႆးမႃးမႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပွတ်းဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸိုင်ႈထႆး

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ 103 ပီ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ- “ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸမ်ထိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈမူႇၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈမီးထိုင် 14,000-14,080 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ (31/05/2020) ၼႆႉၵေႃႈ တေလူင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇ 150 လင်ႁိူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

 

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “သင်ဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉတႄႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ တေတူၺ်းတူၺ်းသေ လိူၵ်ႈၸွႆႈထႅမ်သႅၼ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတူၺ်းလွမ် ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵိၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လႆႈ၊ ၼႃႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပွတ်းဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸိုင်ႈထႆး

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1)ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။

 

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၸူဝ်ႈတင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 7 ႁဵင်ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း