Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ် ၼႂ်းတူဝ်လႆႈပီပၢႆ လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းၶႃ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈ၊ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇပီၵၢႆ 2021 ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ တေဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇ ထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ။ ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိူဝ်းၼမ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး မႆႈၸႂ်ထႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  သင်တေသိုပ်ႇယူႇ ထႅင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်လူင်ႈၼႃႈႁၢဝ်းႁႅင်း။ ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်သ လူႉလွၼ်ႇ တဵမ် 4 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်သ တီႈၵျွင်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၶုၵ်းထူပ်းၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵင်လင်ႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သဵင်လင်မေႃးႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈလပ်းလႆႈၼွၼ်း ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်လင် ဢူၼ်ဢၢၼ်ႁႅင်းသေ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ တႃႇႁဵတ်းတွၵ်ႇၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 37 ပီ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈလၵ်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈႁိူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸိသင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း(နိုင်ငံတော်ညွန်ကြားချက်) သေ  လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၼ်းတေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈ။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း(ထွေအုပ်) ၶဝ်တႄႉ မႃးသင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၵၼ်ယူႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၽႃႇတတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈႁၢၼ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၵႃႈၽႃႇတတ်း ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈႁူမ်ႈ ဢႃယု 42 ပီလႄႈ ၼၢင်းၸိင်ႇ ဢႃယု 39 ပီ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ် လုၵ်ႉမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉမႃး တႃႇမိူဝ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႆသေ...

ပၢင်တိုၵ်း!  ၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းယွၼ်ႈ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၼႆႉ မႃးမီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပီပၢႆ၊ ၽွင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ သမ်ႉလႆႈ ၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်းမႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းဝႆႉ။ တေၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈပီ 2021  တေႃႇယၢမ်း လဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယင်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼႂ်းတူဝ်မၼ်းဝႆႉ၊ တေၵႂႃႇယူတ်းယႃဢဝ်ဢွၵ်ႇတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉသုင်လႆႈပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆမႃးယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်းႁိမ်းၸမ်ဝဵင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ ။ “ၶဝ်ယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆသေ ၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်း ႁိမ်းဝဵင်းၼႆႉ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ဢၼ်ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီၵၢႆ 2021 ၼႆႉ RCSS လႄႈ SSPP,TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 9 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 45  ၵေႃႉ (ၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးႁႂ်ႈမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊ ပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  တီႈၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ။ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 လင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတင်း ၸၼ်ႉၵၢင် 2 လင် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တေသင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝၢႆးၶၢဝ်းၾူၼ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တေသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်0.မၼ်း ၊ ၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး သဵင်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။   ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ပေႃး ဢွၵ်ႇဝႃႇမႃးၼႆႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း သင်ဝႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img