Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်

ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆ လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉတၢႆၼႃႈသိုၵ်းၽွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ပေႃႉထုပ်ႉ လုင်းမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 သမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ လုင်းသူႉ...

ထႅမ်ႁႅင်းႁိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ၶိုၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇငိၼ်းမႃးဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ တေၶိုၼ်းၸွႆးတြႃးမၢပ်ႇမႂ် ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးၼႆ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သမ်ႉတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႄႇၽူတ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵွပ်ႇၵူႈၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈတေလီၶႃႈၼေႃႈ။ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈၵေႃႉ ႁူႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ တၢင်းပွတ်းပၢင်ႇလေႃႉ ႁၢႆးၵုၺ်    ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ။ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2020 ၼႆႉ  ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ရမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ သူင်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼမ်းတပ်ႉၸွပ်ႇထတ်း    မွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း   ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ       တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် တီႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ   ။ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိူင်းၼႄႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တူဝ်ႈထိုင်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/07/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတြႃး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 50 သွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။   ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ꨸ “ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁူဝ်မူမ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း- ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ သေတႃႉၵေႃႈ ယိုင်ႈတဵၵ်းယိုင်ႈမႅၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃတူဝ်ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 700 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထွႆထွၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ၸူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃႇသိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇလေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ၊ တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇတမႃႇယူင်ႇ ၼွင်ပိင် ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁႃလၢႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၶိုင်ႁႃလၢႆးၸွႆႈထႅမ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းသူႉ ဢႃယု 60 ပၢႆ၊ ၵေႃႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိုဝ်ႈၼၢႆးသႂ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉ႞ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ COVID...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း လုလွၼ်ႇထင်တီႈ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ(သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ သွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း လုလွၼ်ႇ  ထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:30 မူင်း  ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်း ယွတ်ႈ (သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ပွၵ်ႉ...

ၽူႈတႅၼ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၾၢႆၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ တင်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း ၶူင်းၵၢၼ် ဢၼ်တေၵေႃႇတႅၼ်ႈ ႁဵတ်းၾၢႆ ၼိူဝ်ၵေးၼမ်ႉတူႈ။ ၼိူဝ်ၵေးၼမ်ႉတူႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တီႈ။ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇတႄႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img