Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 50 သွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ꨸ “ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈတႅၵ်ႇတၢင်းထိူၼ်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။   ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ် မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ။ ပဵၼ်တင်းသိုၵ်း RCSS ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 40 ပၢႆဢွၼ်ၵၼ်မႃးမီးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်သေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ပဵၼ် ၶလရ 101   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈငူပ်ႉငိ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈသေ တဝ်ထိူၼ်ႇမႃးလႄႈ ႁိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းတႆး။ ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ လႆႈယိုဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။  ” – ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးမွၵ်ႈ  60 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လတ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး။ လတ်းၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသေ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 40 လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ သွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇ  ။

   ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ပၢႆႈၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်ၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႈ   ဢွၼ်ၵၼ် မႃးယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇၼႆႉၶႃႈ ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ  40 ပႆၢၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉသူၼ်ႈသိၼ်းသၼ်ၵၼ်သေ သိုပ်ႇပၢႆႈ မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း။   ”ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် ၊ လၢမ်းယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄသေ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ် ၶၢဝ်းလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃးၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် လႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပင်တိုၵ်း။ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်း တေၵႂႃႇမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ ဝႄႈၵၼ်လႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ RCSS လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA)ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၊ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သူၼ်းဢီးတႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်  ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21  ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ။

(ၸၢႆးၵွၼ်တႆး လႄႈ ၼၢင်းမူၺ်ၶၢဝ် သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း