Monday, May 20, 2024

ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁႃလၢႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း

Must read

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၶိုင်ႁႃလၢႆးၸွႆႈထႅမ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းသူႉ ဢႃယု 60 ပၢႆ၊ ၵေႃႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိုဝ်ႈၼၢႆးသႂ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵျွၵ်ႉမႄး တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေတိူင်ႇပၢင်ႇ/ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ လွင်ႈၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႃလၢႆးတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁႃၶေႃႈမုလ်းမၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ၊ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉလႂ် ၸုမ်းလႂ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁႃၶေႃႈမုလ်းလႆႈၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄပိူၼ်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ဢုပ်ႇ ႁႃငူပ်ႉငီႉၼႂ်းၵႄႈမၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈလုင်းသူႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/6/2020

လုင်းသူႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/6/2020  လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼွင်ပိင်ၶူဝ်ၵိုတ်ႈ၊ ၼၢႆးသႂ် ၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼွင်ပိင်ၶူဝ်ၵိုတ်ႈဝႆႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုင်းမွင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၸဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်း တႅၵ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထူၵ်းယႃႉမၢၵ်ႇမိူဝ်။ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူင်ႉၼႆမႃးမီး 2 ပွၵ်ႈပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် SSPP တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ပီၼႆႉ သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉ ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ယူႇဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး တင်း ၶူဝ်းၶဵဝ် ယိုဝ်းၵၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉတၢင်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတႆး RCSS သွင်ၾၢႆႇလႆႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉ ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 သေ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇမႃး ၽႃႇၺႃးသိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇတေယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သူၼ်းဢီး တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၸူဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း