Monday, May 20, 2024

ထႅမ်ႁႅင်းႁိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ

Must read

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ၶိုၼ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽိူဝ်ႇငိၼ်းမႃးဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ တေၶိုၼ်းၸွႆးတြႃးမၢပ်ႇမႂ် ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။

- Subscription -

ပေႃးၼႆ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သမ်ႉတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႄႇၽူတ်ႇၵၼ်လႆႈ ၵွပ်ႇၵူႈၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈတေလီၶႃႈၼေႃႈ။

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈၵေႃႉ ႁူႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တေၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်ၽိတ်းသေယဝ်ႉ ဝႃႈတီႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS လႆႈမႃးဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶဝ်ႁၢမ်ႈႁႄႉသေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ထိုင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇ RCSS ၼႆႉသေႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပုင်ႇဝူဝ်း ႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၵိတ်ႇၶွင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေၵေႃႈ ထိုင်တီႈဝၼ်းတီႈ 26 သဵင်ၵွင်ႈတေႃႉတႄႉတႅၵ်ႇသေယဝ်ႉ 27 -28 မႃးၼႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢင်ႇႁီႈႁၢင်ႇႁၢႆးၶႃႈၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ဝၼ်းတီႈ 28 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵီးသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇသေ ၶဝ်ပေႃးပၢႆႈဝႆႉထႃႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်။ ၵူၺ်းလိူင်ႈဢမ်ႇလႄႇ သမ်းမီးထႅင်ႈ လုင်းမွင်ႇၶႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  မၼ်းၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉတီႈထဵင်ႁႆႈမၼ်းသေ လဵင်ႉၵႂၢႆးလဵင်ႉဝူဝ်းတီႈၼႂ်းႁႆႈ ၶႃႈၼေႃႈ။

လိူင်ႈဢမ်ႇလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 28 မၼ်းၵေႃႈပွၵ်ႈမႃးသေ မႃးထူပ်းၺႃးတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်ႉၵီး ။ သိုၵ်းၵေႃႈတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်း ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉတင်းဝၼ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉတင်းၶိုၼ်း မတ်ႉဝႆႉမၼ်းသေယဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ် 29 ႁွင်ႉၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈပင်ၵႅၼ်။ ၽိူဝ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတီႈၼၼ်ႈ မီးၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇသေႃႉယူႇဝႆႉ ပႅပ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်း ႁူင်းႁေႃ လိုဝ်ႈယဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵျွင်းသြႃႇၶဝ်ယူႇသဝ်း ။

ၽိူဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းဝႃႈ -ၼႂ်းၼၼ်ႉၸွင်ႇမီးၵူၼ်း။ မၼ်းၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေမီးႁႃႉဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၵေႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီးၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ႁၼ်ၵူၼ်းၼႆၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထၢမ် ဢမ်ႇထွမ်ႇသင်သေယဝ်ႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်။ တီႈၼႂ်းၼၼ်ႉတေမီးလုင်းသု ၊ မေးမၼ်းၼၢႆးသူၺ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႆးၵေႃႉမေးမၼ်း ၼၢႆးလႅင် ၊ ၼၢႆးသႂ်။ မီးၶဝ် 4 ၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယုၵ်ႉၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇလုင်းသု တၢႆထင်တီႈ။ ၼၢႆးသႂ်တႄႉ မၢတ်ႇၵႂႃႇတီႈၵုမ်ႇမၼ်း။

ႁဵတ်းၼၼ်သေၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈလႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈယဝ်ႉ  လုင်းမွင်ႇၶႄႇၼႆႉ ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၵမ်းလဵဝ်သေ ဢဝ်မၼ်းယဵတ်ႈၶမ်ဢုင်ယူႇတီႇ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (ယဵၵ်ႉတႃႇ- ဝုၼ်ႇထၢၼ်း) ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။ ဢၼ်တီႈၶဝ်ၵႂႃႇပၢႆႈၺွပ်းၼၼ်ႉ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၸင်ႇထိုင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈၼႆ – ႁူႉယူႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းတၢႆယူႇတင်းၵေႃႉ ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ လုင်းမွင်ႇၶႄႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈငႅၼ်းၶေႃးၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈသေယဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈတိူဝ်ႉၸႂ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ယူႇၾၢႆႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၾၢႆႇၸေႈမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၾၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၾၢႆႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ 4 ၵေႃႉၵေႃႈ     မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ (လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်) ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။ တၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်မၼ်းမီးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅတ်ႈဢမ်ႇထၢမ်သင်သေယဝ်ႉ  ယုၵ်ႉၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽၵ်းၵႃႇ။  ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်ၼႆ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼႃ။ ဝၼ်းတီႈ 2 ၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ – ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈထတ်းထွင်သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇထိုင်လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။  

ၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်းၵေႃႈ သူင်ႇပၼ်တီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇပႃးတီႈ လုမ်း NRPC ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10 ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉပႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တေဢဝ်လိူင်ႈပၼ်ယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ဝၼ်းၶဝ်မႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၾၢႆႇပိဝ်ႇႁႃႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးတေႃႇ ၶယႆႇ ယေးမူး ၾၢႆႇပလိၵ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ လုၵ်ႉတီႈပလိၵ်ႈၼၼ်ႉၸင်ႇၵပ်းၾူၼ်းၸူးတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ – ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ယူႇၼႆႉႁႂ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း မိူဝ်းသေ လိူင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ လုင်းသုလႆႈလူႉတၢႆၼၼ်ႉ လႄႈၼၢႆးသႂ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်းသေ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ  ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈၵူၼ်းပေႃးၶိုၼ်ႈမႃးၽႅဝ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းယဝ်ႉလႄႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းထိုင်တီႈ လႆပွႆႇပၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10 ၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈပိဝ်ႇႁႃႇၶိုၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ထႅင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းတႃႇတေထတ်းထွင်သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉတေလႆႈထတ်းထိၼ်ၵၼ် ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ဢဝ်သူပ်းသေလၢတ်ႈၵူၺ်းမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယူႇတီႈသူၸဝ်ႈတေလႆႈမီးလိၵ်ႈမီးလၢႆးသေ ႁွင်ႉမႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် တႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ဝႃႈၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ ထိုင်မႃးလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 12 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈပိဝ်ႇႁႃႇ ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်တီႈ ထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ႁႂ်ႈႁွင်ႉမႃးပၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးသု ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၼၢႆးသူၺ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼၢႆးသႂ် ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၵႂႃႇတီႈပုမ်ႈမၼ်း။ သမ်ႉလုင်းမွင်ႇၶႄႇ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸႂ်ႉၼေတၢင်းပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈပႃးတင်းပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ယဝ်ႉသမ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လိူင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈသီႇၵေႃႉ ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉဝၼ်းတီႈ 13 ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈ လုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇၶဝ် ဝႃႈၼႆ ၶႃႈၼေႃႈ။ ၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၶႃႈၼေႃ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈပိူၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇ လႆႈႁၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ   ၵေႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈႁိုဝ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶႃႈ ။

ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းႁၼ်တႄႉ ၵွၼ်ႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ၼၼ်ႉ ပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဝၢႆး ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႃႈ တေထဵတ်ႈထၢမ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းလိူင်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၸင်ႇႁၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈမႃးၸွမ်း။

ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈ တေၸွႆးတြႃး ဝႃႈၼၼ်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။

လီယဝ်ႉတီႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၶႆႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိသင်ႇသေလႄႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇ ပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ လူၺ်ႈၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းပဵၼ် ၸပ်းၽႄႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ) ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သမ်ႉထႅင်ႈ (ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၁၉) ဢၼ်ပဵၼ် ၾိင်ႈမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ တင်းသွင်လိူင်ႈၼႆႉၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ဢဝ်လိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၊ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်ၵေႃႉၶွင်ႈမၢၵ်ႇတႄႉတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်တႄႉတႄႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလႂ်ၽိတ်း ၾၢႆႇလႂ်ထုၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵွၼ်ႇ။ ၶဝ်တႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

တႃႇတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်း ပိူင်ပဵၼ်ပိူင်မီးမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉယူႇတီႈၾၢႆႇပိဝ်ႇႁႃႇ  ႁွင်ႉၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ပဵၼ်ပိူင်မီးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်မႃးသၢၼ်ၶတ်း ၼေၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းပဵၼ်ႁဵင် ပဵၼ်မိုၼ်ႇမၼ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽႂ်ၽူႈလႂ်ဢွၼ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလႂ်သေမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၼႆသေမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ယူႇတီႈပိဝ်ႇႁႃႇၸင်ႇၶိုၼ်းငူပ်ႉငိမႃးတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်။ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တေပွႆႇ ၸၼ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမူး 1 ၵေႃႉသေယဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ပႃးတင်းၾၢႆႇထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ ပႃးတင်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇယႄး ပႃးတင်း လဝၵ သေတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းႁၢႆးၵုၺ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ပေႃးတေၵႂႃႇ ယႃႇပေပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵႂႃႇ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ တေလႆႈႁွင်ႉပႃးၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇႁေ ပႃးတင်းၸုမ်း ပရႁိတ ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေႁႂ်ႈလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ဝႃႈၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼင်ႇၼၼ်သေယဝ်ႉၽိူဝ်ႇၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 15 မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ။ သမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း တဵမ်ထူၼ်ႈသေ သမ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ပုင်ႇဝူဝ်းႁၢႆးၵုၺ်။  ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ် သမ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇမွၵ်ႈလူင်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇသေယဝ်ႉ လၢင်ႉတၢင်းၵႂႃႇ သိူဝ်ႇတၢင်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈပၢႆႈ။

ပေႃးဝႃႈၶဝ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈတၢင်းၼႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ သမ်ႉပႂ်ႉငွႆးၶဝ်ဝႆႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေယဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈပၢႆႈ။ တႃႇတေထဵတ်ႈထၢမ် တႃႇတေ ဢဝ်လိူင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇထၢမ်ၽႂ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတၢမ်းၶမ်ႈလႄႈ ၼႂ်ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၸွႆႈၶဝ်။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယွၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ – တၢမ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈသူ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ယႃႇပေႁႂ်ႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သူၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁွင်ႉပႃး ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းႁိုဝ်ႉ ၼႆၵႂႃႇၸွမ်းၵေႃႈ သူဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးတီႈလႂ် ၸွၵ်ႉလႂ် ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွႆႈႁႃ  ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးၼၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၶဝ် ပိူတ်ႇလိူင်ႈ  (အမှု ဖွင့် ) ၼၼ်ႉၶႃႈလႃႇ ၊ ပေႃးႁဝ်းတူၺ်း မတ်ႉတႃ 18 ဢၼ်ဝႃႈ ၾိင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဝႃႈ (ကူးစက်ရေး နှင့် ကာကွယ် ကုသ ရေးဆိုင်ရာ  ပုဒ်မ ၁၈) ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ တေလႆႈပိူတ်ႇလိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးၶႃႈ ။ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးတေႉယဝ်ႉၼႆ တၢမ်ႇထွင်ႇမၼ်းတေႉ ၼမ်သုတ်း 6 လိူၼ်၊ တၢမ်ႇငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢမ်ႇငိုၼ်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တူၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်းၵမ်ႉဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၶႃႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ  ငဵင်းၸုၸီႇ (ငြိမ်းစုစီပုဒ်မ ၁၉)  ဢၼ်ဝႃႈ ၽိင်ႈမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတေလႆႈပိူတ်ႇလိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ မဵဝ်းၼႄႇဢူၵ်ႉၶျုၵ်ႉယေးမူးၼၼ်ႉတေလႆႈပိူတ်ႇလိူင်ႈ။

တီႈၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းပလိၵ်ႈၵမ်းသိုၵ်းၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 တေလႆႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃး။ ပေႃးၼႆ ဝၼ်းၶဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 10 ၊ တေႃႇလဵဝ် ဝၼ်းတီႈ 16 ၵိုတ်းထႅင်ႈ 9 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇသေႃႉႁႃ ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇပၢႆႈမႅပ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမႃး ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းပၼ်ၶဝ်ႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇတေမႃး သၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ် ပၼ်ၶဝ်ႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈၶႃႈၼေႃႈ။ ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ၊ ဢွၵ်ႇသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်တႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၼႄ သၢၵ်ႈလၵ်းထၢၼ် တႅတ်ႈတေႃး ယဝ်ႉၼႆတေႉ တေၸၢင်ႈၺႃး တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၼႆႉ 3 လိူၼ် တီႈၼမ်သုတ်းၶႃႈ ၊ ပေႃးပဵၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း သမ်ႉ 3 မိုၼ်ၵျၢတ်ႇတီႈၼမ်သုတ်းၶႃႈ ။ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ၶွၵ်ႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း ၺႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႈ ၾၢႆႇၽူႈမၢပ်ႇမႂ် (တယလူဝ်ႇ) ၼႆႉ ဢမ်ႇၼႄ လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႉဢိူဝ်ႈ ၼႆၸိုင် လိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၶႃႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းသၢမ် ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸွင်ႇသမ်ႉတေပဵၼ်လိူင်ႈမႃးတႄႉယူႇႁႃႉၼႆၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း။ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈၶႆႈၸႅင်ႈၼေဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပဵၼ်လိူင်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆၸိုင် ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်လႄႈသင် ယူႇတီႈၾၢႆႇ ၽူႈတၢင်ၼႃႈၶဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် (ရှေ့နေ) ၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ တႃႇတေၸွမ်းပၼ်လိူင်ႈမၼ်း တႃႇတေပႆၵၢၼ်ပၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးႁၢင်ႈၸႃႉတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ် ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈယဵၼ်ၸႂ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၵၼ် ၵူၺ်းၶႃႈ။

တီႈၼႆႈ ပၢင်ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်လီဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄလႆႈၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင်  လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင် လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၸုမ်းၸုမ်းလႄႈသင် လွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈလႄႈသင် မႃးပေႉၵိၼ်လူလၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းလႆႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈတေႃႇသူႈလႆႈ ႁဝ်းၸၢင်ႈၶွမ်ႈၶတ်းလႆႈယူႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ ။

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

18/7/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း