Thursday, May 23, 2024

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

Must read

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Photo:by SHRF ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈတီႈတင်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁႆၢးၵုၺ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃတူဝ်ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း ၶွင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင်၊ ၶမယ 526 ၊ ၶလယ 22 , 23 , 101 လႄႈ ၶလယ 147 ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း 500 ပၢႆသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 600 ပၢႆလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇဝႆႉႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်သေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၽေးသိူဝ်-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by SHRF ၶၢပ်ႈတူဝ်တႆၢလုင်းသူႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/06/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁႃသိုၵ်းတႆးသေ  မိူဝ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ်၊ မႃးယိုဝ်းလုင်းသူႉ ဢႃႇယု 58 ပီလူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ပႃႈသ်ႂ ဢႃႇယု 56 ပီၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈပဵမ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လုင်းမွင်ႇၶႄႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး သူင်ႇတၢင်း သေဢမ်ႇၵႃးထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉတေႃႇပေႃးတၢႆလိုမ်း မိူဝ်ႈ 28/6/2020 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မႃးယူႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ မၼ်းယင်းပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆး။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းလူၵ်ႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇလုင်းသူႉ ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ၊ ပႃႈသႂ် ၵေႃႉၺႃးဝၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လုင်းမွင်ႇၶႄႇ ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း”- ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by SHRF လုင်းမွင်ႇၶႄႇ ၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႇဝၢတ်ႇၸဵပ်း

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵမ်ႇၽႃႇ/လူၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁပ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈၸဵပ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ၊ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇ ၺႃးၶီႈသူမ်ႈမၼ်းၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်တူၺ်းထိုင်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းဢီး ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo:by SHRF ႁွႆးၸဵပ်းပႃႈသ်ႂ

ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်း ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈၵိတ်ႇၵႅပ်ႈသေ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ် ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ- ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းသေႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 10 လိူၼ်မေႊမႃးဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈတိုၵ်းတေႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵိူဝ်ႉလဵၼ်ႈ ပႅတ်ႈၵူၺ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်ယႃႉၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵၢၼ်တေဢဝ်မႄႈၼမ်ႉႁဵတ်းၾၢႆ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉ တီႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၽႃႇဝလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃး၊ ပေႃးဝႃႈသၢင်ႈၾၢႆယဝ်ႉၸိုင် မူႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉ တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼမ်ႉတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင်ပႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼ်ႂးၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶႄႇ၊ ၵျပၢၼ်ႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်မႃးလူင်းတိုၼ်း မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး-ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ 6/12/1990 ။ မီးယိူင်းဢၢၼ်း 1.ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းတြႃး ပၼ်ၽူႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၸၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပူၵ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်းၾိင်ႈပိုၼ်ႉလွၵ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။ 3.ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ။ 4.ပိူဝ်ႈတႃႇတူင်ႉၼိုင်ၶိုင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း