Sunday, May 19, 2024

တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးတၢႆ

Must read

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ တၢင်းပွတ်းပၢင်ႇလေႃႉ ႁၢႆးၵုၺ်    ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ။

ဝၼ်းတီႈ 15/7/2020 ၼႆႉ  ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ရမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ သူင်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼမ်းတပ်ႉၸွပ်ႇထတ်း    မွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း   ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ       တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် တီႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ   ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ  -“ၶဝ်ႁွင်ႉပႃးႁဝ်းၶႃႈယူႇဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ  တေႁွင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇပႃးၼႆ ။ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼႃႇ။ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပူင်ႇသႂ်လူင်ႉလႅင်း ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၸွမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ လတ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၵႂႃႇပႂ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ။  ယိုဝ်းၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထိုင် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ။

ၸၢႆးၵျေႃႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ – “သမ်ႉပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ  ၊ သမ်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပႃးၽွင်းတႅၼ်း ဢမ်ႇပႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ။ မိူၼ်တင်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း သေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်တင်းလွၵ်ႈငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႆႈၵူႈၶၢဝ်း  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၵႂႃႇႁႆႈလူင်းၼႃး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်။ ၵွပ်ႈၼႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၵူႈၾၢႆႇ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၵၼ်ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ထိုင် 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လုတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈမိုၼ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် လတ်းၵၢင်ဝဵင်း။

လွင်ႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တွင်ႈထၢမ်သင် ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈသင် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း