Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 17/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇယိုဝ်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၾၢႆႇတၢင်းလင်ၵျွင်းၽႃႉပွတ်း ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ မၼ်းၵႂႃႇမီးလိူင်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ထိုင်တီႈ ယိုဝ်း မၼ်းတႄႉ...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းငေႃ့ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈမၢၼ်ႈၶွၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃ့ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆထင်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈၼႆ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /12/2023 ၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၵၢင်ဝၼ်းၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃ့ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း  ၊...

ၼၢင်းယိင်းၵျွၵ်ႉမေးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/12/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပူးၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် မႄႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်း မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 3 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ယိင်းဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ် တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈလိူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီၸမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းထဵင်ၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 လၵ်း   ။ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လုင်းၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ လုင်းၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇ ဢႃယု 79 ပီ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (ပီ 2015 -2020) လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဝႆႉၼႆလႄႈၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 ဝၼ်း 27 ထိုင် 30 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 60 တီႈသေ တီႉလႆႈပႃး ၶႃႈသိုၵ်း 37 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ပီၼွင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး...

ထဝ်ႈယိင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်တၢႆ ဝၢႆးဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ် ၽွင်းၵႂႃႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 22 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပႃႈငိုၼ်းသွႆႈ ဢႃယု 64 ပီ ယူႇမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႈမႄး ၊ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈၼမ်ႉၽီပၼ်ၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဝႄႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉပႃး၊ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉလီငၢမ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉလိၼ်း (ၼမ်ႉၽီပၼ်) တီႈၵျွၵ်ႉမႄး  ပလၢတ်ႈလူမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

 ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼမ်ႉလိၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး - မိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၽီပၼ် ၊ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်လႆႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇ ၵူၼ်းၵိုၼ်းသတ်ႉ ၼႅၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 ၼႆႉ  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉလိၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်းၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႉလူမ်ႉတၢႆ  ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ

 ၽွင်းၶၢဝ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈသင် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁေႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ႁႃၼေႃႇႁႃမႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးၶၢႆ  ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ ပီၼႆႉၶၢဝ်းၼေႃႇ ၶၢဝ်းႁဵပ်း သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ ႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ...

 ၵႃးတၢင်းတူင်ႈပဵင်းၶိုၼ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းတႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမၼ်းတလေးၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး မႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၊ တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ မႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈတၢင်းလူင်း ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၾၢႆႇၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း(ကမ်းလင့်လက်များ လူမူကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလီ  ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် သဵၼ်တူၵ်းႁိုၵ်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 8  လွႆပဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၽွင်းလူင်းၵွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁိုၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းၵွင်းမႃးႁိုၵ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးငႅၵ်းဝႄႈလႄႈ တင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းသုင်မီးမွၵ်ႈ 10...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢင်ႈပၺ်ၺႃ ပႃႇရမီႇ ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး ၸွႆႈသူင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈလႆႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်ႈႁဵၼ်း ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸွႆႈၵွင်ႉပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶိုၼ်ႈလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလ...

ၵႃးၽႃႇၵၼ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃး 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃး သွင်လမ်းၽႃႇၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img