Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼွင်ပိင် - ပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ့်မေႃႇၽီလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ ၶမ်ၸႂ် လွင်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5,000 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီပၢႆၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ၸႂ် တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း   မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တေလႆႈတႄႇငဝ်ႈ(သုၼ်ႇ) ၶိုၼ်း   ၾၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁိပ်ႈႁႂ်ႈမိူဝ်း ယူႇတိၵ်းတိၵ်း  ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝူၼ်ႉၵႂင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉမွၵ်ႈ 5800 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး  တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇႁူး သူၼ်၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၸူးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းငေႃႉ...

ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵျွင်းၼႅမ်းသႆး  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးၵျွၵ့်မႄး ဢမ်ႇယူႇလီ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်

ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈ ၵျွင်းၼႅမ်းသႆး  ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူဝ်ႇငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝုၼ်ႇၼ ၵျွင်းၼႅမ်းသႆး ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢၼ်ပၢႆၽေးသိုၵ်းသေ ၶၢႆ့မႃးယူႇ တီႈ ဝတ့်ၵျွင်းတွင်ၼဝ်ႈ ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယူႇလီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2021  ၊ တႃႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းတွင်းဢမ်ႇပေႃး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၵျေႃႇၶိၼ်ႇ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၶူပ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ   ၼွၼ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်း  ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၶမ်ၾႆး။ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ၊ ၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း။ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႉဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/09/2022 ၊ ၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ် SSPP  ၼႆသေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႈမႄး။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၾူၼ်းတင်းမၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ...

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ဢိင်ပွႆးၽြႃးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပွႆးၽြႃး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢဝ်တိုဝ်ႉတင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း၊  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ၊ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၵၼ်လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တေလိူင်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းပွႆးၽြႃး တီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း  2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းမီးၶေႃႈပူင်တၢင်းၼိူဝ်မႃးတႃႇၶၢႆႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ပေႃးမီးဢမိင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ ႁဵတ်းၵႅင်ႈယိုဝ်းထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ”-...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇတူၵ်းၸႂ်

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  ၵျွၵ်ႉမႄး-မိူင်းငေႃႉ  ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ် တႃႇမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃ လႆႈပီပၢႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈၽႃႇတတ်း

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃတီႈတိၼ်လႆႈပီပၢႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇတိုၵ်ႉတေလႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃလိူဝ်ႁႅင်း။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2021 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်း ၶႃႈလူင်၊ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ယၢပ်ႇၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတင်းမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဝူၼ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉႁၢမ်ႈ ပႆႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်။ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ။ တေၵွင်ႉသၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေတုၵ်းယွၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ယၢမ်းလဵဝ်ဝူၼ်ႉၵႂင် ဝႆႉ ဢေႃႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း၊...

ပၢင်လွင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈပၼ်

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸူႉ တၢင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၊   ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈ ဢိူင်ႇပိင်းၼႄးၵူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁူႉလွင်ႈႁၼ်တၢင်းၸွမ်းလွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸဝ်ႈတႅင်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸူၼ်ငိုၼ်းၽွင်းဢၢၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႉၸဝ်ႉၵႂႃႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႃးမိတ်ႈပႃးမႆႉပႂ်ႉႁႄႉၸူၼ်ငိုၼ်း၊ ယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် Oct ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် မွၵ်ႈ 2မူင်းပၢႆ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 7 (၂မိုင်ကုန်း) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းၶွၼ့် ႁႄ့တၢင်းၸူၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းတေမႃးၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းတေၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်မင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img