Thursday, June 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 3 ဝၼ်း 27 ထိုင် 30 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 60 တီႈသေ တီႉလႆႈပႃး ၶႃႈသိုၵ်း 37 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသူႈ

ဝၼ်းတီႈ 27 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသၢမ်ပီၼွင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ MNDAA- TNLA- AA- PDF – BPLA – PLA ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႆႉ သိုပ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ လူင်းမႃးထိုင် ဝဵင်းၼမ်ႉပွင်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼွင်ၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုတ်းၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ႈၽဝ်တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽဝ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

တီႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီတႄႉ ပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်မီးယဝ်ႉၶႃႈ။ တပ်ႉယႂ်ႇၶဝ်သမ်ႉမီးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်သဝ်းလဵၵ်ႉဢၼ်မီးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်းသိပ်းၵူၼ်းသၢဝ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပိူၼ်ႈတမ်ႉပႆႇမႃးယိုဝ်းၶဝ် ၶဝ်ပေႃးပၢႆႈၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းယဝ်ႉဢေႃႈ ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇႁၢဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ ” – ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢႆႈဝႆႉထႃႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းပႆႇထိုင်

UNOCHA လုမ်းဢီးလူတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတီႈ 30 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇမီးႁိမ်းၸမ်မိုၼ်ႇ၊ ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ 500 ပၢႆပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းလိၼ်မိူင်းၶႄႇ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈပိုတ်ႇသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်းယူႇပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းလႄႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တီႈမီးငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 16 သႅၼ်ဝီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄလႆႈတပ်ႉပလိၵ်ႈၶဝ် ”ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတၢင်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းၶၢင်လႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းရၶၢႆႇ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈသုမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ႁပ်ႉပၢၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈ မီႇတီႇယႃႇဝႃႈ မႅၼ်ႈတႄႉယူႇၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ၽွင်းၾႆးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁိူင်းၽႄႈၵႂႃႇၵူႈတီႈၸိူင်ႉၼႆ ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃး ၶႄႇၵေႃႈ တူၵ်ႇတၵ်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆးၶႄႇ- ဝၼ်းၸၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းတင်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶႄႇသေ ဢုပ်ႇလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း