Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ  

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ဢၼ်ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈမၢၼ်ႈႁႆး ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်ငေႃႉ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇတီႈတိၼ်တီႈၶႃ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇလႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ

ပီၵၢႆ 2021 ၼႆႉ RCSS လႄႈ SSPP,TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 9 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 45  ၵေႃႉ (ၸၢႆး 21 ယိင်း 24)ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈမၢၼ်ႈႁႆး ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း မိူင်ငေႃႉ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၽွင်းပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50  ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း။ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး၊ ယၢမ်းလဵဝ်ႁွႆးၸဵပ်းႁၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၶႃ ၸွမ်းတႃ တိၼ် မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢမ်ႇမီးၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ၶမ်ဝႆႉ   တီႈ တိၼ် မၼ်းၸၢႆး ၸဵမ်ပီၵၢႆ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇဢဝ်ဢွၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇပႆလႆႈလီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵူႈဝၼ်း ၊ ပေႃးပႆတၢင်းသမ်ႉၵႅၼ်း ၸဵပ်းႁႅင်း ။ လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇၵႂႃႇ ၽႃႇဢွၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၼၼ်ႉတၢင်းႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး  ႁႂ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႃႇၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈသေတႃႉ ၽွင်းၼၼ်ႉ  ႁူင်းယႃသမ်ႉ ပိၵ်ႉဝႆႉ၊ ၾၢႆၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၺူဝ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းၼၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈမၢၼ်ႈႁႆး -မိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ဢၼ်လႆႈဢဝ်လဵၵ်းသတီးသႂ်ႇတႅၼ်းတၢင်ဝႆႉတီႈၼႃႈၶႅင်ႈ ၊ လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

 မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ မၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၺူဝ်ႇ ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇဝႆႉ ၼႃႈၶႅင်ႈႁၢၵ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး။  ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်းၽွင်ႈယူႇသေတႃႉ လႆႈဢဝ်လဵၵ်းသတီးသႂ်ႇတႅၼ်းလုပ်ႇၼႃႈၶႅင်ႈဝႆႉ၊ ၵႃႈယူတ်းယႃသမ်ႉ ၼမ်လိူဝ် ငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း  ။ ဢိင်ၼိူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ သမ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃတူဝ်။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵပ်းယဵၼ်းပႆႇႁႅင်ႈႁၢႆ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇယူတ်းယႃထႅင်ႈ။  

“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁွႆးၸဵပ်းၶႃမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢႆ သမ်ႉယဵၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း သမ်ႉပေႃးႁၼ်လဵၵ်းသတီးမၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈၼေႈ။  ပေႃးႁိုင်မႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ  ၶႃႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၼၢင်းဝႃႈ ယူႇယၢပ်ႇ ၶၼ်ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇထွၼ်လဵၵ်းသတီးဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇထွၼ်ၼႆဢေႃႈ ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈဢဝ်လဵၵ်းသႂ်ႇတႅၼ်းလုပ်ႇၼႃႈၶႅင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်းဝႆႉ 5 ၵေႃႉ။ ယင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉတိုၵ်ႉလႅင်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသမ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈမၢၼ်ႈႁႆး -မိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ဢၼ်တႃမွတ်ႇပႃးၵိူတ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းတႃမွတ်ႇၵိူတ်ႇပႃးမႃးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ပဵၼ်ၸၢႆးၶမ်း ဢႃယု 35 ပီ။ မၼ်းၸၢႆးတႃမွတ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇသေတႃႉ ဢမ်ႇယူႇလၢႆ။ ၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉမႃႉ ၵူၼ်ႈဝၼ်း။ ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းမႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉမႆႈၸႂ်  ပေႃးၶဝ်ႈထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ ၵူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃတႃလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တႃႇယူႇၵိၼ် ႁႂ်ႈၸၢႆးၶမ်း  ယႃႇလႆႈၵႂႃႇလဵင်ႉမႃႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈမၢၼ်ႈႁႆး ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ   ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၼၢင်းယိင်း။  ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၸုမ်း / ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵိင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း  ၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး  မၢႆၾူၼ်း 09792996151 လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။

  ပီ 2021   RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇ 28  ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း