Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၵႂႃႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃး ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 8 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းပေႃႈ ဢိူင်ႇတႃႈလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ် ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ ႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵႂႃႇ  မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈမႂ်ႇ(ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃႈငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇၼႄးၸွႆႈ PDF သေ ၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွတ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 9/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇမိၼ်းၶၢၼ်ႉဢွင်ႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသီႇႁႃႈ သိပ်း တုမ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဵမ်ႁဵင် လူႉတၢႆ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်သေႉၼႄးလၼ်ႇသူၼ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် တၢင်းOnline

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်း ဝူင်ႈဝၢင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တႅမ်ႈတၢင်ႇ / သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၽူတ်ႉသ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႅင်းၸင်းၵၼ် ၊ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵႅၵ်း ၶၢဝ်ႇပွမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း  ။   ဝၼ်းတီႈ 30/7/2021...

ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ပွႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽွင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပွႆႇတူဝ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်း တႃႇ 19 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လုၵ်ႈၸုမ်းပရႁိတ သီႇပေႃႉ    ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁူႉလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် ၸၢႆး လၢဝ် ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

မၢႆတွင်း ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽဵင်ႇၵၼ်၊ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသေ လႆႈလူႉသဵင်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးသေ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းပင်လူင် ၸႄႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ  ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢၼ်လီလီ ၊ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸႅၵ်ႇလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၸူၼ်ၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်းသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼေႃႇတူၺ်းလၢႆႇ ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉသွင်ၵေႃႉ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃးၽၼ်း သႂ်ႇထႅင်ႈလႆႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ Hot...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ပၢင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး - ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 30 လၵ်း တူၼ်ႈမႆႉမွၵ်ႈ 1,500 တူၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ/ ၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်းတႄႇမႂ်ႇသေယူႇသဝ်းၶိုၼ်း ပႆႇႁိုင်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းလႄႈ...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၺႃးသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၶၢႆႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 21 ပီ  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်ႇႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်  ၊   ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တေႃႇသူႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမႃး ၸမ် 4 လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်တဵမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ တေတိုၵ်းတေႃး တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်းပေႃးပုတ်းပင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပေႃႉ ထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:20 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလမ်းတမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ တီႈတၢင်းလင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img