Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝႃႈ “ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ”

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်သႂ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉတင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ WE WANT DEMOCRACY  “ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ”။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် New Star...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 11 /2/2021 သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလူင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 3 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၸၢႆးႁႅင်းလူင်တႆး ၸၢႆးႁၢၼ်မိူင်း ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈသူၼ်းတုမ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ဢၢၼ်းတေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈ။ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်လမ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႃႇလိ 2...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵၼ်းယဵၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်း 225 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။  ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်း၊...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းယိင်း SNLD ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ 13 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သူင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 129 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ မီး 42 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 129 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ပႃး 36 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇဢွင်ႇပေႉသမ်ႉမီး 13...

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတေတိုတ်ႉၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃလႅင်းႁိူဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇ။ တီႈဢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပဵင်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃပိုၼ်ႉတီႈ။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3   ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေသိူဝ်ႇတၢင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆယၢင်ႇ ပႃးၸဵမ်တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶိုၼ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ပၢင်တူင်ႉ ၼိုင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်မီး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸတ်းတင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး (မိူင်းၸေႈၼႃး) ၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်း ။ ၸတ်းတင်ႈလႆႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 23 ထိုင် 25 လိူၼ်မေႊ တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) မိူင်းၶၢင်။ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 230 ပၢႆ...

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ႉပွင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img