Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၵၢင်ႉၵႄႇ မိူင်းယႆ တေဢမ်ႇယွမ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵၢင်ႉၵႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵၢင်ႉၵႄႇ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇပၼ်ၶဝ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵၢင်ႉၵႄႇ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶဝ်လၢတ်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတီႉဝႆႉ သူင်ႇတီႈဝဵင်းယမႄးတိၼ်း တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA လၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 -3 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈ ဝဵင်းယမႄးတိၼ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တႃႇၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယမႄးတိၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်  

ဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ၊ ပဵင်းဢႃယုၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 77 ပီၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵိုမ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ။ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းၸိုင် ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး မိူင်း...

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတႃႇ 65 ၵေႃႉ

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ တႃႇ 65 ၵေႃႉ ၼႂ်းပီ 2024။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ထိုင် 31/12/2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ တေတႄႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 65 ၵေႃႉ တႃႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 7/8/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူၼ်ၼင်ႇ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၊ ပၢင်လႃႈ (ပၢင်းတရ) ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၸုမ်းပျူႇၸေႃးထီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပျူႇၸေႃးထီးၶဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်း ဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈပီ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ“ယူႇမိူင်းလႂ် ဢဝ်မႆႉမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းတွၵ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉမႃးပၵ်း” ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ယၢၼ်ၵႆႁိူၼ်းယေးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆးပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ဢၼ်လီႁၵ်ႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ပေႃးတေလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ပႃးလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့်-ပၢင်သၢင်းသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဢႃယု 15 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈပီပၢႆယဝ်ႉ၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31 /01/ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း   မၼ်းၼၢင်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႆသေ လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈသဝ်းသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်း၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

 TYO လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ တူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးယၢၼ်ႁိူၼ်း သွၼ်ပၼ်လၢႆး ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်

ၸုမ်း TYO(Tai Youth Organization)  လႄႈတင်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႆး မႄႈသႃ ( Maesa Thai Food )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးသေမီးဝႆႉတၢင်ႇဝဵင်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်  ၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ထႆးၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 17/12/2022...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင်သေ ၵႆႉပႂ်ႉႁႅမ်/ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်

ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင်သေ ဢႅဝ်ႇႁႃၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၶဵဝ်ပေႃးႁူင်ႈလၢႆႈသိၵ်ႈ။ ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၵေႃ သေ ဢႅဝ်ႇႁႃၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ပႂ်ႉႁႅမ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငႅၵ်ႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 6...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် တႃႇဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းပႅတ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽိတ်ႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။ ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၺႃးတီႉ ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆးဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်ဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းထိုမ်ႈမၢၵ်ႇၼႆသေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022  လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တတ်းသိၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢႃ ယု 24 ပီ ၸၢဝ်းဝႃႉ ။ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်း ၸူၼ်မိုဝ်းထိုဝ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၶိူင်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ

  ၵူၼ်း  4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း  ၸူၼ်ဢဝ်မိုဝ်းထိုဝ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၽွင်ႈ  ပႃးတင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိုဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူၺ်းၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV သေ လမ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ   တီႉလႆႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းတႆး ၵေႃႉ 10 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ  

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်း မိူင်းတႆး သေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆလွၼ်ႉလွၼ်ႉ  ။   ဝၼ်းတီႈ 4/4/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း။ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၊ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉထုၼ်းလႄႈ မယမိၼ်းၽူၺ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၵႂႃႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃး ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 8 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းပေႃႈ ဢိူင်ႇတႃႈလူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img