Saturday, July 13, 2024

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတေတိုတ်ႉၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃလႅင်းႁိူဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ

Must read

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇ။ တီႈဢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပဵင်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃပိုၼ်ႉတီႈ။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3   ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေသိူဝ်ႇတၢင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းသႅင်ၽူး ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လုင်းၸၢႆးလူင် ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ႁဵတ်းသင်လႄႈ လုင်းၸၢႆးလူင် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သေ ၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။   ။ၶႃႈႁဝ်းထုၵ်ႇၸႂ်မူႇပိူင် သဵၼ်ႈတၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈဢေႃႈ။ မူႇပိူင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ယဝ်ႉလူး။ မၼ်းပဵၼ်ဢဝ်ၸႄႈမိူင်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတီႈလႂ်ၶႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉ။

တွပ်ႇ။   ။ပဵၼ်တီႈယူႇၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ။ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  5 ၸႄႈဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ။

ထၢမ်။   ။ဢၼ်တီႈလုင်းၸၢႆးလူင်တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇၼႆႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃသဵင်ၼႆႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ် တၢင်ႇပႃႇတီႇ၊ ပေႃးဝႃႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႇတီႇလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ။ တၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ်။   ။ပေႃးဢွင်ႇပေႉသေထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃး  တေၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ပၼ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉပဵၼ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး လွင်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ ၶုတ်းၶမ်း ၼမ်လႄႈ ၽေးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈၼမ်။ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈဢေႃႈ။ ၶူင်းၵၢၼ်မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလႄႈ ထုၵ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်း။ ပေႃးဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတႄႉတႄႉၼႆတႄႉႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း။

ထၢမ်။   ။ပေႃးလုင်းၸၢႆးလူင်ႁဝ်းဢွင်ႇပေႉသေ လႆႈထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃးၸိုင် တေႁဵတ်းသင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ။   ။ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ၶႃႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇသူင် ႁဵၼ်း/ဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းသၼ်လွႆႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်း ယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်မိူင်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈၶႂ်ႈႈႁဵတ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃႇပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ တေၶႆႈမူၼ်ႉမႄး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵူႈၵေႃႉႁဵၼ်းယဝ်ႉယဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ပိူင်ဢၼ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ပၢႆးပၺ်ၺႃ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉၶႃႈလူး။ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ၸိူင်ႉၵူႈၵေႃႉႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ တႃႇဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၢၼ်ႇဢူမ်သူပ်းသေတွပ်ႇ။  ပိူင်ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇမေႃဝူၼ်ႉသၢင်ႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၵူၼ်း၊ ပၼ်ႁႃပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၵေႃႈမီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈတႄႉတႄႉၶႃႈ။ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တေႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၵႃႈ ယိုၼ်းထိုင်ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆတႄႉ ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၊ မၼ်းလူဝ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတင်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ တႃႇပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁူမ်ႈထႅမ်ႁႅင်းပွင်သၢင်ႈမိူင်းသေၵမ်းၼႆၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ။

တွပ်ႇ။   ။ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၼိုင်ႈၶႅပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၶႅၼ်းတေႃႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းမႄး ပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။ ၸႂ်ႉလွၵ်ႈလၢႆးဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၶိတ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇႁႂ်ႈမႅၼ်ႈလွၵ်းလၢႆးၼင်ႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼေၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။

ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈတီႈတွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်လူၺ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း