Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼပ်ႉႁဵင်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ် သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 2 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ သေ သူင်ႇ ၸူး  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈ မိူင်း  တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ။

Image: ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး/ လွင်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်း လၢႆးၸိုဝ်ႈ လၢႆးမိုဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,000 ၵေႃႉ ႁဵတ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်း ၊  ႁႂ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇပၼ်သဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶိုင် သၢင်ႈပၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈတုၵ်းယွၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊပ ၼီႊၶႄႇ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ၊ ႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊတင်းမူတ်း ထွမ်ႇပၼ်  သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၽွင်ႈ ဢေးလူၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ ၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈမီးလၢႆလၢႆဢၼ်၊ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး/ လွင်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

သင်ဝႃႈ ၶဝ်သၢင်ႈၾၢႆၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ တုၵ်ႉၶလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင် တိုၵ်း  ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸွမ်းႁိမ်းဢၼ်ၶဝ်သၢင်ႈၾၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ။   သင်ဝႃႈ သၢင်ႈၾၢႆယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼမ်ႉၼႆႉ တေထူမ်ႈသူၼ်ထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသေ တေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ပႃးၸဵမ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ  ႁႂ်ႈလႆႈထွမ်ႇပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ” – ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆဢၼ်တေသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ တင်းမူတ်းမီး 4 တီႈ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၵၢင် ႁႅင်းၾႆးတေဢွၵ်ႇ 735 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႊ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ SN Power ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် လူင်းတိုၼ်း လၢင်း၊ ၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ႁႅင်းၾႆးတေဢွၵ်ႇ 280 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႊ  ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ သဝိတ်ႊသိူဝ်ႊလႅၼ်ႊလႄႈ ၾရင်ႊ သဵတ်ႊၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်း။

 ၾၢႆၼမ်ႉတူႈ (သီႇပေႃႉ) ႁႅင်းၾႆးတေဢွၵ်ႇ 210 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႊ  ၶွမ်ႊပၼီႊ Natural Current Energy Hydropower Company လူင်းတိုၼ်းလၢင်း။

Image: ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး/ လွင်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပီ 2018 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃၵပ်း သၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယဝ်ႉၵမ်း ၼိုင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းသေ ယၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇ လၢတ်ႈသင်မႃး ၶိုၼ်းသေၶေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း