Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်သေႉၼႄးလၼ်ႇသူၼ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် တၢင်းOnline

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်း ဝူင်ႈဝၢင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တႅမ်ႈတၢင်ႇ / သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၽူတ်ႉသ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပႅင်းၸင်းၵၼ် ၊ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵႅၵ်း ၶၢဝ်ႇပွမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း  ။

လၢႆးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉလုမ်ႈၾႃႉ

  ဝၼ်းတီႈ 30/7/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ International Friendship Day  ဢဝ် တိုဝ်ႉတၢင်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း  တေႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ လူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၼိူဝ်ၵၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးလွင်ႈၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်သေ ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပူၵ်းပွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်တႆးႁဝ်း ၵုမ်ႇ ဝႃႈႁင်းၵၼ် ၽိတ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝၢႆးသေပွၵ်ႈ ။ မၼ်းဢွၵ်ႇလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵမ်းၼႆႉ   ႁဝ်းၶႃႈ လၢႆၵေႃႉ လၢႆၾၢႆႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။  ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁၼ် လီ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၢၼ်ပႅင်း ၸင်းတေႃႇၵၼ်။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸိုင် တူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေတႅၵ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ တေမီးမႃးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼမ်မႃးယဝ်ႉ။ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းမႃး ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ၼႂ်းၵူၼ်း မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းဢူၺ်းလီလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၶႃ”- ဝႃႈၼႆ။

 ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ပႃးထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇတႆး  တေဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်း ၵၼ် ပႅင်းၸင်းၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢွၼ်ႁဵတ်းဢွၼ်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈလၢၼ်တေဢမ်ႇမီးၸႂ်ဝႃႈ  ၸုမ်းၵဝ်ၸုမ်းမႂ်း ၼႆသေ  ႁႂ်ႈပေႃးမေႃႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်  ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ပၵ်းၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆႉ   ၵူဝ်ၶဝ်မီးၸႂ်တႅၵ်ႇ ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ ၵူဝ် တူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶၢတ်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် မႆႈၸႂ် ဝႆႉပၼ်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်း Social Media ၼိူဝ် Online ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပွမ် သႂ်ႇၸိုဝ်ႈပွမ်သေ ၵဝ်ဝႃႈႁင်းမႂ်း မႂ်းဝႃႈႁင်းၵဝ် ၊ သေႉၼႄးၵၼ် လၼ်ႇသူၼ်ႈၵၼ် ၊ တတ်းတေႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ တတ်းတေႃႇ VDO  ႁဵတ်းႁၢင်ႈလိူင်းၸိူင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူတ်ႉသ်/တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ  ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။

“ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း Social Media Online ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵုမ်ႇလူင်းႁၢင်ႈဢၼ်တတ်းတေႃႇ ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇ Live သူတ်ႇ ဝႃႈတင်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ၊  တႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႃႈ ႁင်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးၼမ်ၼႃႇလႄႈ မၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈပႅင်းၸင်းမႃး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလူမ်း လၢတ်ႈၸွမ်းလူမ်းၶဝ်ၵူၺ်း၊ ဝၢႆးလင်မႃး  ပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းတႆးတႅၵ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႅၵ်ႇ၊    ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 90 % ။    ၼမ်လိူဝ်လွင်ႈပႅင်းႁၵ်ႉၵၼ်။  ၵွပ်ႈၼႆႉလႄႈႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ၽူတ်ႉသ်၊ ႁၢင်ႈဢၼ်တေပဵၼ် လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် လွင်ႈသေႉသွမ်းၵၼ်ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမေႃႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်မႃးၼမ်ၼမ်ၶႃႈ”- ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇသပ်းလႅင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Against hate speeh photo frame

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၼ်းဢူၺ်းလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တေတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆႈႁၢင်ႈ Profile Frame သၢၼ်ၶတ်းဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်။ ႁဵတ်း ZOOM ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶႆႈၼႄ ငဝ်ႈငႃႇ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ တႅမ်ႈပၢႆႉ ပၼ်ႁႅင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်။ တႅမ်ႈပၢႆႉလိၵ်ႈဢၼ်တေပဵၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်း။ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်။ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇတႅမ်ႈမွၵ်ႇ၊ သေႉၼႄး၊ မၢပ်ႇမႂ်၊ လၼ်ႇသူၼ်ႈ ၵၼ်လႄႈ ထႆႇ Video ႁဵတ်းၸိူင်းဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းသဵင်ႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း   Clip Video ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈႁၵ်ႉပႅင်းတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် တႃႇဢူၺ်းၵေႃႉ 5 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဢူၺ်းၵေႃႉ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇသူင်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉလႂ် 5 ၵေႃႉထႅင်ႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ၼမ်ၼမ် ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း