ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
555

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လမ်းၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ  သွၵ်ႈတဝ် လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းယၢမ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ။ လမ်းတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တႄႇတီႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃး မႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။   မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်တီႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉ ၸွမ်းဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်လႆႈၵူဝ်လႆႈၾၢင်ႉၼႆႉ ပေႃးၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊  ႁႂ်ႈပေႃးလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ထႅင်ႈတၢင်ႇၵေႃႉဢၼ်ပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။   ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၽႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်သိုပ်ႇလမ်းသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်းထဵင်ႈ ႁဵတ်းၼၼ် တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈႁူႉတူဝ်ၽႂ်မၼ်းသေ ပၢႆႈသွၼ်ႉဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လီလီသေဢိတ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းမႃး ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း 30 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၵိုတ်း 19 ၵေႃႉ ပႆႇပွႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ