ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း

0
455

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/5/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်းၶမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၵိုတ်းပႆႇလိုဝ်ႈၶႃႈ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် တိုၵ်းတေႃး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇလၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢႆးၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးလွင်ႈၶၢႆႉပုတ်ႈၵၼ်သေ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်မႃး တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ပုတ်ႈၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ လႆႈဝႆႉ သတိၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပလိၵ်ႈ ဢၼ်မႃးၸုပ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁၢႆႉလိူဝ်ၸုပ်ႈၵဝ်ႇၼႆၶႃႈဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁၼ်ၶဝ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တိူဝ်ႈၶႃႈ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းႁႃလၢႆးသေ သိုပ်ႇၼႄၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈယိူင်းမၢႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်းၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/5/2021

မိူဝ်ႈပႆႇမီးၵၢၼ်ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈ ႁပ်ႉငိၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးၽႅၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ်ၼႆ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသေ ဢဝ်ၵႃး ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ပွၵ်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းသင် ယွၼ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးၵၢၼ် ပူတ်ႉၶၢႆလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 100 ဝၼ်းပၢႆၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ယိုဝ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ