Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

TNLA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 27/07/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးပုတ်ႈယူႇသဝ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ဢၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 5 ပီ) ၼႆႉၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း။ တီႈတႄႉမၼ်း တီႈဢီႇၼၢႆးၼႆႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆပႃးၸွမ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတင်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊလူႉၵွႆ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တဵင်ႈၶိုၼ်းထိုင်မိူင်းလႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၽႂ်ယိုဝ်းၽႂ်ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။  သဵင် ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ...

ပျီႇတူ့ၸိတ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸေႊလၢၼ့် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ 

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းဢႃးတိတ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆ့ ပျီႇတူ့သိတ့် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းၶူဝ်ၼမ့်မွၼ်း ထုင့်ၸေႈလၢၼ့် ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယိုဝ်းပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ...

TNLA ထုပ့်ပေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ တီ့ၺွပ်း ထုပ့်ပေႃ့ ၵူၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းၼမ့်တူႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼၼ့် လုၵ့်တီႈလၢၼ့်လဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းပွၵ့် 6 ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ။ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း တဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊...

TNLA ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ယုၵ်ႉၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်တီႈယူႇ

သိုၵ်းတဢၢင်းၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ TNLA  ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ယွၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။  ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႇသၢႆၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈပၢင်သဝ်း တီႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼေႇဝုၼ်းၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၼႂ်းပၢင်သဝ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈလုၵ်ၸၢႆး သမ်ႉဢဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၵႂႃႇ၊ ပေႃးဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမႃးလႅၵ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်ပေႃႈၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼေႇဝုၼ်းၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ 10...

 UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ၶၢမ်ႈၶူင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းယေႃသမ်ႉလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇပုၼ်ႉမႃးႁေ မႃး ထိုင်သႂ်ႇ ၼွင်လႅင် ၊ၼွင်ၽႃ ၾၢႆႇတၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးထိုင်...

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA  ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႄႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႊလွႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မွၵ်ႈ 10...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 68 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅင်လႄႈပၢင်ၶူၵ်ႉ ႁိမ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 8 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 35 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢၼ်ႈၶဝ်...

TNLA ထတ်း / ႁၢမ်ႈ ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇ ထတ်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈၵူတ့်ၶၢႆ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းတီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ႁိမ်းသိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ ၸေႊဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ Photo : ႁၢင်ႈ တူင့်ၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ရူတ့်ၵႃးၵႂႃႇမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ့်ၶၢႆ ႁိမ်းၵိၵ့်ၼမ့်ၶႆ့ ပိၼ်ႇမႃးတီႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈသႅင်လီ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ့်ပုၼ့်ဢေႃႈၼၼ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁိူၼ်းယေးလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးတေယူႇ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယူႇ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈယူႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းၼမ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

Latest news

- Advertisement -spot_img