Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယူႇ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈယူႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလူႉၵွႆ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းၼမ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ဝႆႉ ယူႇ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်ယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေး။

- Subscription -

ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းမိူင်း မိတ်ႈၼႆႉ ၵႃးလူင် 8 လမ်း၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 1 လမ်း။ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ထွႆမႃးထႅင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ထွႆမႃး။ တႃႇ 1 ပုၼ်ႈတႄႉ ပႆႇထွႆ။ ၵမ်ႈၼမ် တေထွႆၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။ ၶဝ်ထွႆၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ။ ၸူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ မွၵ်ႈ 100 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈသိုၵ်းမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

  ဝၼ်းတီႈ 18/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ သေ ၵႂႃႇပၼ်ႇလဵပ်ႈတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေပႆႇယဵၼ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶဝ်မၢတ်ႇတၢႆၼမ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တေမီးၽႅၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း သေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈယူႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ထွႆၼႆႉ တၢင်းမိူင်းမိတ်ႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်လုၵ်ႉတင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႆႇထွႆ”- ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA တႄႉ ပႆႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇလၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီးၼႆႉ တိုၵ်းမီးဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 700 ၼႆႉ ပႆႇပွၵ်ႈၶႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီးယူႇ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႅင် ႁႅင်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ယူႇလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈၼႆႉထႅင်ႈသေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ႁိမ်း 700 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ မွၵ်ႈ 50 လင် လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ဢၼ်ဢမ်ႇ ယူႇလႆႈသေဢိတ်းသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 10 လင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလူႉၵွႆ ၸွမ်းထႅင်ႈလင် ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ တႄႇပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃးသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်းမွၵ်ႈ 9 တပ်ႉၵွင်။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈၵႂႃႇ 3 တပ်ႉၵွင်၊ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 2 တပ်ႉၵွင်လႄႈ တၢင်းတိူင်းဝဵင်း လိူဝ်ႇ 4 တပ်ႉၵွင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း