Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁိူၼ်းယေးလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 200 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးတေယူႇ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ။   

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁူဝ် ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉႁိူၼ်းယေးၶဝ် ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ၊ ၵူၼ်ႇပင်း၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်း။ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်လူႉၵွႆၼႆႉ 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းတႃႇ 1 ပုၼ်ႈ ၵူၺ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ/ လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆႉ  လင်ႁိူၼ်းမီး 60 လင်ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ပုၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်း။ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သေၵွႆမူတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉသယၢၼ်း ၵျီးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မုၼ်ၸၢင်း 2 တူၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈ သၢင်ႇ 3 တူၼ်။

“ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးမင်း၊ မၢၼ်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ယဝ်ႉ။ ဢၼ် ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇတီႈလဵဝ်။  တႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႄႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ 9-10 ဝၼ်းၼႆႉ။ ပေႃးပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၼၼ်ႉတႄႉ တေယၢပ်ႇယူႇၶႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလွင်ႈလူႉသုမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ တေဢဝ်တၢင်ႇထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ မႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

“တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းဝႆႉယူႇ။ တႃႇတေဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် မႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈမႃးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁႃလၢႆးတင်းမႂ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် မႃးပူၵ်းသၢင်ႈ ပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 9 တပ်ႉၵွင် ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 600 ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆၸွမ်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်း TNLA လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းၼမ်သေ မုင်ႈၸူး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တၢင်းဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း