Saturday, December 2, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ။

သိုၵ်းၶၢင် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ

ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO – KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။  ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ   PDF ၼႆၵေႃႈယင်းမီးဢေႃႈ။ မီးလၢႆလၢႆၸုမ်းဢေႃႈ ။ ဢမ်ႇမီးၵဵတ်ႉ-လၢၼ်ႇသင်။ ၶဝ်ၶႂ်ႈပႂ်ႉတီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆ့ သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်တူဝ် ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ႁႄ့ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ  မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵဵပ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵဵပ်းလူင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇပဵင်းၵၼ် – ၵူၼ်းၵႃႉ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃး သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဵတ်းတေႉၵေႃႈၶဝ်တေဢမ်ႇႁဵတ်းသင်တီႈပိူၼ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶႃႈ ၵူၺ်းၼႃႇဝႃႈယူႇတီႈၶဝ်ၶႂ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵူၺ်း။  ဢၼ်ၶဝ် ယွၼ်းၼႆႉ 8000 ၊ 5000 ၊ 10000 မွၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ ၼေႈ ။ မၼ်းယူႇတီႈၶဝ်ၶႂ်ႈၵဵပ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆ။ ၶဝ်ဢဝ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဝႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈႁူႉၵႃႈလႆႈပၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇၼႆ ။ ၶွင်ပိူဝ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇၼႂ်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်းတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၼႆႉ  တင်ႈတႄႇ ၵၢင်ပီ 2022 တေႃႇထိုင်မႃး ႁူဝ်ပီ 2023  ၼႆ့ ၵဵပ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆ့ၵေႃႈ လႆႈၾၢင်ႉသေၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈၵူဝ်ႁႄမႆႈၸႂ်။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပီၵၢႆ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈယၢမ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် လႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇၼႃႈတီႈၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၵဵပ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ့်ၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ႁၢင်ပီ 2022 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယၢပ်ႇၸႂ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း။ မၢင်ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၼၼ့် ၼၢင်းယိင်းမၢင်ၵေႃ့ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပူၼ့်ပႅၼ် တိူဝ့်ၼိူဝ့်တိူဝ့်ၼင်ၵေႃႈမီးမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း