Wednesday, July 24, 2024

လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူၵ်းသွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၽီႊၽီႊထီႊဝီႊ PPTV ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႆႈတိၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ဢႃယု 53 ပီ ၽူႈထုၵ်ႇၶၻီႈ (ဢမု) ၵႃႉၶၢႆယႃႈသဵပ်ႇတိတ်း (ယႃႈမဝ်းၵမ်) လႄႈ သၵ်ႉငိုၼ်း(ဢဝ်ငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶၢဝ်) ၸဝ်ႈယႂ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်း ဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁၼ်ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆး ။ လိုၼ်းသုတ်းမီးၶၢဝ်ႇ /ၶေႃႈမုလ်း ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – ႁူပ်ႉႁၼ် ဝႂ်တီႈလိၼ်  လႄႈ  ပပ်ႉသၢႆမၢႆယေးငိုၼ်း  လုၵ်ႈၸၢႆးလုၵ်ႈယိင်း  “မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ” ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူမ်ႈတင်းယၢမ်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်တီႈ ပၢင်ၼႄ ၶိူင်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း – ၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၽွင်းပီ 2019 ၼၼ်ႉလႄႈ ယင်းမီး ၶေႃႈမုလ်းဝႃႈ  မၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၽူႈၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ထိုဝ်ပုၼ်ႈသူၼ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉႁူင်းႁႅမ်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးႁႅင်းငၢၼ်းၾႆးၾႃႉ လႄႈ မိူင်ႁႄႈလၢႆတီႈ ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈယင်းယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် ၵွၼ်ႇတေထတ်းထွင်ၶၻီး(ဢမု)မၼ်းၸၢႆး။

ၽွင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇၶူၼ်ႉ  Apartment (ႁွင်ႈႁိူၼ်းလိုဝ်ႈသဝ်း) ၶွင်ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ၼႂ်း ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမိၼျဵမ်ႉ Condominium တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၽရၢမ်ႊ 9 ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ ထႆး ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 8.96 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ (298 လၢၼ်ႉၿၢထ်ႇ) ငိုၼ်းထႆးႁူမ်ႈတင်း ရူတ်ႉၵႃး ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႄႈ ထူင်သႂ်ၶူဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း သႅၼ်းၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင်၊ ႁူမ်ႈတင်းတူဝ်ငိုၼ်း 239.091  တေႃႊလႃႊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ(7.97) လၢၼ်ႉၿၢထ်ႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆၵၢၼ်ယိုတ်း ၶူဝ်းၶွင် ငိုၼ်းၶမ်း ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်းၿိူဝ်ႊ 2022  ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ ယင်းၶူၼ်ႉလႆႈပႃး ဝႂ်တီႈလိၼ်   လႄႈဝႂ်သိုဝ်ႉၶၢႆႁွင်ႈ ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမိၼျဵမ်ႇၶျုတ်ႉ ဢၼ်မီး 4  ႁွင်ႈၼွၼ်း ။ တီႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ပႃး ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၶွင် ဢွင်ႇပျေႉၸူင်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ပပ်ႉယေးငိုၼ်း ထႆးၽႃႊၼိၶျ်ႊ 2 ပပ်ႉ ပႃးပပ်ႉၼၢင်း  ၶိၼ်ႇသီႇရိ တႅတ်ႉမုၼ်ႇ  ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ။  

 လူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၽိုၼ်မၢႆၵဵဝ်ႇၸွမ်းလုၵ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇၶူၼ်ႉၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ လိုဝ်ႈသဝ်းထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉၵမ်းၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၸီႉၸႅင်ႈသင် ႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသင်ဢွၵ်ႇမႃး။

ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမီႊၼျဵမ်ႊ တီႈမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးႁွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶွင်လုၵ်ႈၸၢႆး မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ


ၽူႈႁူႉၸွမ်းလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ဢမ်ႇထတ်းထွင်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ ယူႇႁိုဝ်။

 ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢၼုၶျႃႊ ၿုၼ်းၽၶျႆႊသရီ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢီးပၼ်ပလိၵ်ႈ၊  ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလႄႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလႄႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်သၵ်ႉငိုၼ်းလမ်ပဵၼ်ၶၢဝ်   ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ။

လုၵ်ႈၸၢႆးလႄႈလုၵ်ႈယိင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊလႄႈ ၶၼေႊတႃႊ သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၶဝ်ဝႆႉ။  ယင်းၸိၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ၸႂ်ႉဢူငဝ်းဢႃႇၼႃႇပေႃႈသေ ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈဢမ်ႇလီ ။

ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁၼ်ၽိုၼ်မၢႆမူၵ်းသိူင်ႇမူမ်ႇမၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႄလႆႈ လွင်ႈၵိူဝ်းလီၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းဝူင်ႈၵၢင် ထုၼ်းမိၼ်းလတ်ႉ လႄႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶွင်ၽူႈၼမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶွင်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် Justice for  Myanmar လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉႁၼ်လွင်ႈၼႆႉ ၼႄလႆႈဝႃႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း  မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၵ်ႉလွမ် သိူင်ႇမူၵ်း ၶူဝ်းၶွင်လႄႈငိုၼ်းၶမ်း ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းၼမ် ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ထုၵ်ႇ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸတ်းၵၢၼ် ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ – ပိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇႁႂ်ႈထႆးယဵၼ်းပဵၼ်တီႈၵဵပ်းသွၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ၼႃႈႁိူၼ်းၶွင်ၽူႈႁုၵ်းႁၢႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇလႆႈႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈထိုင်ယေး ငိုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းမူၵ်းမူမ်ႇသွၼ်ႉၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈဝႆႉၼႂ်းထႆး  – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း